สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กชายอนันตพงศ์  สิมศรี
 
1. นางสาวผกาวรรณ  ธรรมรส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุบลวรรณ  สุพรรณนอก
 
1. นางวันดี  เพ็งชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุฑามาศ  ไชยทอง
 
1. นางสาวผกาวรรณ  ธรรมรส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70.66 เงิน 16 1. นางสาวนุสรา  โยธี
 
1. นางวันดี  เพ็งชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปกป้อง
 
1. นายสุทัศ  สุขกมล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจรรยา  โคสีตา
2. นางสาวณัฐมล  ทองหมั่นใจ
3. นางสาวสุนิตา  แจ่มแจ้ง
 
1. นายสุทัศ  สุขกมล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงเขมิกา  ทิพรักษ์
 
1. นายธิรายุทธ  อรทัย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 20 1. นายสุริยัน  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวเกษร  ศรกิจ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  อินธิเดช
3. เด็กหญิงอธิชา  อุตถะศรี
 
1. นางศศิพัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ
2. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิจติยาพร  แก้วภักดี
2. นางสาวปิยะดา  โชติ
3. นางสาวพรพิมล  สุพลวงศ์
 
1. นางศศิพัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ
2. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ทาโสม
2. เด็กหญิงสโรชา  คำโสภา
 
1. นางศศิพัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ
2. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายจักรพันธ์  นันทวงษ์
2. นายสุรศักดิ์  เกษหงษ์
 
1. นายเจริญศักดิ์  กาละพัฒน์
2. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เพลินสุข
 
1. นางรุ่งราวรรณ์  นาคนาคา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายธนาวุธ  จันทะวี
 
1. นายทวี  หงษ์ศรี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธิติสุดา  ศรีีสำโรง
2. เด็กหญิงนาฎญา  แก้วเนตร
3. เด็กหญิงเกวลี  วงศ์ศรี
 
1. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
2. นายวุฒินันท์  อุสาย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 14 1. นางสาวชลิตตา  รุ่งแสง
2. นางสาวณัฐมล  นันทะเสน
3. นางสาวนฤวรรณ  สังขพงษ์
 
1. นางเพ็ญประภา  สิมมา
2. นายอรัญ  วงศ์จอม
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาววนิดา  พลนำ
2. เด็กหญิงศิริประภา  นิงคลี
3. เด็กหญิงอรุณศุภสัย  ละนาม
 
1. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
2. นายวุฒินันท์  อุสาย
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  สุทธิโท
2. นางสาวประภัสสร  ลาลุน
3. นางสาวสุขสันต์  จันทรักษา
 
1. นางสุพรรณี  สองศร
2. นางสาวนันทรัตน์  อุสาย
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สงสาร
2. เด็กหญิงลลิลลัลล์  แก้วพรม
3. เด็กชายอาณกร  โสรส
 
1. นางสาวชนาภัทร  แสงงาม
2. นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  ประชาราษฎร์
2. เด็กหญิงณัฐกาณจน์  บุญยืน
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  มะยุรา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร
2. นางสาวชนาภัทร  แสงงาม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 1. นางสาวฐานิดา  อ่อนนอจันทร์
2. นางสาวพิมพิไล  โชติ
3. นางสาวสุกัญญา  พรหมบุตร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร
2. นางสาวชนาภัทร  แสงงาม
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงวาสนา  หมื่นยุทธ์
2. เด็กหญิงอริญา  รุดบุญ
 
1. นายวุฒินันท์  อุสาย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.43 เงิน 8 1. นายวิวัฒน์ชัย  จิรังดา
2. นายศรพิชัย  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสุพรรณี  สองศร
2. นายอรัญ  วงศ์จอม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงศภัค  อุบลมณี
2. เด็กชายวันเฉลิม  เกษหงษ์
 
1. นายอรัญ  วงศ์จอม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.04 ทองแดง 5 1. เด็กชายทนันชัย  ประชาราษฎ์
2. เด็กชายอัมรินทร์  สุภาพ
 
1. นายอรัญ  วงศ์จอม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยากร  สระทอน
2. เด็กหญิงฐิติมา  พิมพ์เกสร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  บัวจันทร์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  โยธี
5. เด็กหญิงอัญชลี  ดวงแก้ว
 
1. นางวารินทร์  กรไกร
2. นายปริญญา  ประวาน
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 10 1. นางสาวจินตนา  ธรรมรส
2. นางสาวนวรัตน์  หอมจันทร์
3. นางสาววาสนา  ยอดทอง
4. นางสาวสุมาลี  ศรีลาดเลา
5. นางสาวอลิตา  ศรีภูมาต
 
1. นายวุฒิกร  ขจรสมบัติ
2. นางวารินทร์  กรไกร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวธีรวรรณ  ประจิม
2. นางสาวปภาดา  เกษา
3. นางสาวมุทิตา  อภินันท์พิสุทธิ์
4. นางสาววิชญาดา  จิรังดา
5. เด็กชายสุภาเวศน์  อันโน
 
1. นางสาวนันทรัตน์  อุสาย
2. นางสาวรินนภา  คำรัตน์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวผุสรัตน์  นัทธี
2. นางสาวรสรินทร์  บุญบุปผา
3. นางสาวสรินนาถ  วรรณา
4. นางสาวสายฝน  ศรีภักดิ์
5. นางสาวสโรชา  คอนวิมาน
 
1. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
2. นางเพ็ญประภา  สิมมา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววัชราภรณ์  โมตะมะ
2. นายศิครินทร์  บุญมาก
3. นางสาวเกศมณี  สงจันทร์
4. นางสาวเจนนิสา  นันทะเสน
5. นายโชคทวี  เกษี
 
1. นางสาวนาฎรพี  โสดาโคตร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ตะเคียนศก
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.16 ทอง 7 1. นางสาวสไบแพร  หน่อสุวรรณ
 
1. นายปริญญา  ประวาน
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.86 ทอง 12 1. เด็กชายภูมิภัทร  โพนทอง
2. เด็กหญิงอรปรียา  สีเหลือง
 
1. นางวารินทร์  กรไกร
2. นางสาวลลิดา  โสดามุข
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพงษ์  สีกะชา
2. นางสาววรัญญา  นามวิชา
 
1. นางสาวนาฎรพี  โสดาโคตร
2. นางสาวนลิตา  ทองมวล
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  แก้วกลม
2. นายธนพล  ขันทอง
 
1. นายเรณู  คำใสย
2. นายวิรัช  กะตะศิลา
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายกัมพล  บัวจันทร์
2. นายสุริยา  วงศ์ศรี
 
1. นายเรณู  คำใสย
2. นายวิรัช  กะตะศิลา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชา  เพ็งชัย
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐกัญญา  บุุญโคกกรวด
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเพ็ญนภา  มะโนธรรม
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ต้นโสภา
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริชาติ  อินขอ
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิรัตน์  คำเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศตวรรษ  ไชยสิทธิ์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิรัตน์  คำเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิรพรรษ  ปัจจุสนันท์
2. เด็กชายณัฐพล  อักษร
3. นายปรัชญาเมธี  ศรีปัตเนตร
4. เด็กชายวราเมธ  ชาลีกุล
5. นายสุคนธ์  พิมพ์เสน
6. นายอรรถพงศ์  ไตรพรหม
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
2. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใยภา
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงชลธิชา  เฉลิม
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 7 1. นางสาวเพ็ญนภา  มะโนธรรม
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 4 1. นางสาวพัชราภรณ์  พงษ์ศาสตร์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วงศ์ประเทศ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  มาลาสาย
2. เด็กหญิงสุวิมล  รักษาศิริ
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นางสาวรัศมี  พิชัยช่วง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 8 1. นายคณิสร  สายแวว
2. นายธีระศักดิ์  แสงทอง
 
1. นางศศิพัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ
2. นางสุธารินี  อสิพงษ์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.11 เงิน 16 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุริโย
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ท่วงที
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นางสาวรัศมี  พิชัยช่วง
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบุญฤทธิ์  นันคะ
2. นายเรืองศักดิ์  นามวิชา
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นางสาวรัศมี  พิชัยช่วง
 
54 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรเดช  จันทรักษา
2. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วคง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ประเสริฐแก้ว
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นางสุพรรณี  สองศร
 
55 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพร  วรรณวงษ์
2. นายสิทธิพร  น้อยวงศ์
3. นายเอกชัย  ทาโสม
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นางสุพรรณี  สองศร
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พุฒิพัฒน์
2. เด็กชายนันทวัฒน์   พุฒิพัฒน์
3. เด็กชายสุพจน์  ทิพย์สิงห์
 
1. นายกันตภณ  ทับทิมหิน
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นายวิษณุ  ภักดี
2. นายศิครินทร์  บุญมาก
3. นายสรณ์สิริ  จันทร์เกษ
 
1. นายกันตภณ  ทับทิมหิน
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยากร  อุติลา
2. เด็กหญิงกิติมา  โสผล
3. เด็กชายณัฐพงษ์  มะหิงษา
4. เด็กชายธนภัทร  ปกป้อง
5. เด็กหญิงปาจรีย์  อินธิเดช
6. เด็กชายศุภกิจ  ธงชัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร
2. นางเพ็ญประภา  สิมมา
3. นางสาวชนาภัทร  แสงงาม
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นายกฤษดา  ธรรมรส
2. นางสาวณัฏฐ์นรี  ศรีปัตเนตร
3. นายธนกฤต  แย้มพจนา
4. นางสาวสริตา  มีพร้อม
5. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์แทง
6. นางสาวเจนจิรา  อินธิเดช
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร
2. นางสาวชนาภัทร  แสงงาม
3. นางเพ็ญประภา  สิมมา
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนาฏญา  แก้วเนตร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ลือโลก
3. เด็กหญิงอริสรา  เพ็ญญะ
 
1. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
2. นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 16 1. นางสาวฐิติยา  นัยพัฒน์
2. นางสาวประภัสสร  โพนทอง
3. นางสาวฟาร์ติมา  สุนทรา
 
1. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
2. นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงกมลทกานต์  ศรีคราม
2. นางสาวทิวาพร  ชายแก้ว
3. เด็กหญิงภาติยา  บัวต๋า
 
1. นายวุฒินันท์  อุสาย
2. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐพร  เจ็ดรัมย์
2. นายธนกร  ประจิม
3. นายประยุทธ  กองแซง
 
1. นายไพรวัลย์  ทองลือ
2. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นางสาวจีระพร  อินผิว
2. นางสาวอุไรวรรณ  สุขส่ง
3. นางสาวเพ็ญนภา  โยธี
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  อินธิเดช
2. นางสาวชนาภัทร  แสงงาม