สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจรรยา  โคสีตา
2. นางสาวณัฐมล  ทองหมั่นใจ
3. นางสาวสุนิตา  แจ่มแจ้ง
 
1. นายสุทัศ  สุขกมล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธิติสุดา  ศรีีสำโรง
2. เด็กหญิงนาฎญา  แก้วเนตร
3. เด็กหญิงเกวลี  วงศ์ศรี
 
1. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
2. นายวุฒินันท์  อุสาย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 14 1. นางสาวชลิตตา  รุ่งแสง
2. นางสาวณัฐมล  นันทะเสน
3. นางสาวนฤวรรณ  สังขพงษ์
 
1. นางเพ็ญประภา  สิมมา
2. นายอรัญ  วงศ์จอม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงศภัค  อุบลมณี
2. เด็กชายวันเฉลิม  เกษหงษ์
 
1. นายอรัญ  วงศ์จอม