สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70.66 เงิน 16 1. นางสาวนุสรา  โยธี
 
1. นางวันดี  เพ็งชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ทาโสม
2. เด็กหญิงสโรชา  คำโสภา
 
1. นางศศิพัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ
2. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เพลินสุข
 
1. นางรุ่งราวรรณ์  นาคนาคา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายธนาวุธ  จันทะวี
 
1. นายทวี  หงษ์ศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  สุทธิโท
2. นางสาวประภัสสร  ลาลุน
3. นางสาวสุขสันต์  จันทรักษา
 
1. นางสุพรรณี  สองศร
2. นางสาวนันทรัตน์  อุสาย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สงสาร
2. เด็กหญิงลลิลลัลล์  แก้วพรม
3. เด็กชายอาณกร  โสรส
 
1. นางสาวชนาภัทร  แสงงาม
2. นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.43 เงิน 8 1. นายวิวัฒน์ชัย  จิรังดา
2. นายศรพิชัย  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสุพรรณี  สองศร
2. นายอรัญ  วงศ์จอม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยากร  สระทอน
2. เด็กหญิงฐิติมา  พิมพ์เกสร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  บัวจันทร์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  โยธี
5. เด็กหญิงอัญชลี  ดวงแก้ว
 
1. นางวารินทร์  กรไกร
2. นายปริญญา  ประวาน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ต้นโสภา
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศตวรรษ  ไชยสิทธิ์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงชลธิชา  เฉลิม
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วงศ์ประเทศ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.11 เงิน 16 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุริโย
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ท่วงที
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นางสาวรัศมี  พิชัยช่วง
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพร  วรรณวงษ์
2. นายสิทธิพร  น้อยวงศ์
3. นายเอกชัย  ทาโสม
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นางสุพรรณี  สองศร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงกมลทกานต์  ศรีคราม
2. นางสาวทิวาพร  ชายแก้ว
3. เด็กหญิงภาติยา  บัวต๋า
 
1. นายวุฒินันท์  อุสาย
2. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์