สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กชายอนันตพงศ์  สิมศรี
 
1. นางสาวผกาวรรณ  ธรรมรส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุบลวรรณ  สุพรรณนอก
 
1. นางวันดี  เพ็งชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุฑามาศ  ไชยทอง
 
1. นางสาวผกาวรรณ  ธรรมรส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปกป้อง
 
1. นายสุทัศ  สุขกมล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงเขมิกา  ทิพรักษ์
 
1. นายธิรายุทธ  อรทัย
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  อินธิเดช
3. เด็กหญิงอธิชา  อุตถะศรี
 
1. นางศศิพัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ
2. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  ประชาราษฎร์
2. เด็กหญิงณัฐกาณจน์  บุญยืน
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  มะยุรา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร
2. นางสาวชนาภัทร  แสงงาม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 1. นางสาวฐานิดา  อ่อนนอจันทร์
2. นางสาวพิมพิไล  โชติ
3. นางสาวสุกัญญา  พรหมบุตร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร
2. นางสาวชนาภัทร  แสงงาม
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงวาสนา  หมื่นยุทธ์
2. เด็กหญิงอริญา  รุดบุญ
 
1. นายวุฒินันท์  อุสาย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 10 1. นางสาวจินตนา  ธรรมรส
2. นางสาวนวรัตน์  หอมจันทร์
3. นางสาววาสนา  ยอดทอง
4. นางสาวสุมาลี  ศรีลาดเลา
5. นางสาวอลิตา  ศรีภูมาต
 
1. นายวุฒิกร  ขจรสมบัติ
2. นางวารินทร์  กรไกร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววัชราภรณ์  โมตะมะ
2. นายศิครินทร์  บุญมาก
3. นางสาวเกศมณี  สงจันทร์
4. นางสาวเจนนิสา  นันทะเสน
5. นายโชคทวี  เกษี
 
1. นางสาวนาฎรพี  โสดาโคตร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ตะเคียนศก
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.16 ทอง 7 1. นางสาวสไบแพร  หน่อสุวรรณ
 
1. นายปริญญา  ประวาน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.86 ทอง 12 1. เด็กชายภูมิภัทร  โพนทอง
2. เด็กหญิงอรปรียา  สีเหลือง
 
1. นางวารินทร์  กรไกร
2. นางสาวลลิดา  โสดามุข
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชา  เพ็งชัย
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเพ็ญนภา  มะโนธรรม
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริชาติ  อินขอ
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิรัตน์  คำเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิรัตน์  คำเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิรพรรษ  ปัจจุสนันท์
2. เด็กชายณัฐพล  อักษร
3. นายปรัชญาเมธี  ศรีปัตเนตร
4. เด็กชายวราเมธ  ชาลีกุล
5. นายสุคนธ์  พิมพ์เสน
6. นายอรรถพงศ์  ไตรพรหม
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
2. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใยภา
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 7 1. นางสาวเพ็ญนภา  มะโนธรรม
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 4 1. นางสาวพัชราภรณ์  พงษ์ศาสตร์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  มาลาสาย
2. เด็กหญิงสุวิมล  รักษาศิริ
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นางสาวรัศมี  พิชัยช่วง
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 8 1. นายคณิสร  สายแวว
2. นายธีระศักดิ์  แสงทอง
 
1. นางศศิพัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ
2. นางสุธารินี  อสิพงษ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบุญฤทธิ์  นันคะ
2. นายเรืองศักดิ์  นามวิชา
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นางสาวรัศมี  พิชัยช่วง
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรเดช  จันทรักษา
2. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วคง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ประเสริฐแก้ว
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นางสุพรรณี  สองศร
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พุฒิพัฒน์
2. เด็กชายนันทวัฒน์   พุฒิพัฒน์
3. เด็กชายสุพจน์  ทิพย์สิงห์
 
1. นายกันตภณ  ทับทิมหิน
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นายวิษณุ  ภักดี
2. นายศิครินทร์  บุญมาก
3. นายสรณ์สิริ  จันทร์เกษ
 
1. นายกันตภณ  ทับทิมหิน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยากร  อุติลา
2. เด็กหญิงกิติมา  โสผล
3. เด็กชายณัฐพงษ์  มะหิงษา
4. เด็กชายธนภัทร  ปกป้อง
5. เด็กหญิงปาจรีย์  อินธิเดช
6. เด็กชายศุภกิจ  ธงชัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร
2. นางเพ็ญประภา  สิมมา
3. นางสาวชนาภัทร  แสงงาม
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นายกฤษดา  ธรรมรส
2. นางสาวณัฏฐ์นรี  ศรีปัตเนตร
3. นายธนกฤต  แย้มพจนา
4. นางสาวสริตา  มีพร้อม
5. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์แทง
6. นางสาวเจนจิรา  อินธิเดช
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร
2. นางสาวชนาภัทร  แสงงาม
3. นางเพ็ญประภา  สิมมา
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 16 1. นางสาวฐิติยา  นัยพัฒน์
2. นางสาวประภัสสร  โพนทอง
3. นางสาวฟาร์ติมา  สุนทรา
 
1. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
2. นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นางสาวจีระพร  อินผิว
2. นางสาวอุไรวรรณ  สุขส่ง
3. นางสาวเพ็ญนภา  โยธี
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  อินธิเดช
2. นางสาวชนาภัทร  แสงงาม