สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงอนุธิดา  พิมพรัตน์
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 6 1. นางสาวเสาวลักษณ์  รัตนะวัน
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมศิริ  เงินขาว
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวปัฐมาภรณ์  ไชยสิทธิ์
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงนลินญา  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทพันธ์
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวชไมพร  แก้วใสย์
2. นางสาวผกามาศ  พรมโสภา
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุระเดช  จันทะพันธ์
 
1. นางสาวกุลนิภา  อินธิพันธ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนทวัฒน์  นนทะวงษ์
 
1. นายพันประสิทธิ์  บางศิริ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีนาม
 
1. นางวินิจ  อำนวย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณิดา   รัตนวัน
2. นางสาวศิริลักษณ์   หงษ์อินทร์
3. นางสาวอัญมณี   ศิริจันดา
 
1. นายวรวิทย์  ศรีรักษา
2. นางสาวทิวาภรณ์   อักษรพิมพ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนครินทร์  แว่นแก้ว
2. เด็กชายภูธเนศ  จันมะณ๊
 
1. นายวรวิทย์  ศรีรักษา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.41 ทองแดง 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  รัตนะวัน
2. เด็กชายสุรพัศ  พานพระ
 
1. นายบรรจบ  บัวพันธ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลธร   บุญอินทร์
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ดวงตา
3. นางสาวศิริลักษณ์  หงษ์อินทร์
4. นางสาวอทิตยา  จันทพันธ์
5. นางสาวอินทรา  ดวงตา
 
1. นายหงษ์  มีมุข
2. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 5 1. นางสาวนลินญา  จันทร์แดง
 
1. นายหงษ์  มีมุข
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.5 เงิน 4 1. นางสาวบวรรัตน์  พาหา
 
1. นายหงษ์  มีมุข
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.29 เงิน 11 1. เด็กชายธีรวัฒน์   จันทะพันธ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ศรีนาม
 
1. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
2. นายหงษ์  มีมุข
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบริวัฒน์  รัตนวัน
 
1. นายจันทรัสม์  ไชยสัตย์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวราวุฒิ  พันธ์ศรี
 
1. นายจันทรัสม์  ไชยสัตย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  พิลา
2. นายธนกร  สุขเลิศ
3. นายวรกรานต์  ลุผล
 
1. นายจันทรัสม์  ไชยสัตย์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. นายทศพร  รัตนวัน
2. นายพัชรพล  บุญอ้อม
3. นายวรวิทย์  แซ่เจิ้ง
4. นายอภิสิทธิ์  รัตนวัน
5. นายอัครพนธ์  รัตนะวัน
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ
2. นางสาวทิวาภรณ์  อักษรพิมพ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พลซ้าย
2. เด็กชายศิรา  ศรีสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอนุธิดา  พิมพรัตน์
 
1. นางสาวไพรวรรณ  สาใจ
2. นางสาวปิยะดา  พิมพา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.44 เงิน 7 1. เด็กชายปราโมทย์   แว่นแก้ว
2. เด็กชายศราวุธ    วรรณสาย
 
1. นายเฉลิมพล  จำลอง
2. นายวรฤทธิ์  รัตนพันธ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   นนทะวงษ์
2. เด็กชายจักรวาล   ภูนุภา
 
1. นายเฉลิมพล  จำลอง
2. นายวรฤทธิ์  รัตนพันธ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 -    
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจีรศักดิ์  บุญราช
2. นายสุทัช  บริบาล
 
1. นายหงษ์  มีมุข
2. นายเฉลิมพล  จำลอง
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.75 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นนทะวงษ์
2. เด็กชายจุตพล  ใจใส
3. เด็กชายศุภณัฐ  วิลา
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ
2. นางสาวอารีรัตน์  พันธ์ศรี
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์หนู
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   พลซ้าย
3. เด็กหญิงเพชรัตน์   ดวงจันทร์
 
1. นางสาวไพรวรรณ  สาใจ
2. นางสาวกุลนิภา  อินธิพันธ์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. นายเสฏฐวุฒิ  เกษหอม
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ
2. นายจักราวุธ  อ่อนหวาน