สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมศิริ  เงินขาว
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุระเดช  จันทะพันธ์
 
1. นางสาวกุลนิภา  อินธิพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนทวัฒน์  นนทะวงษ์
 
1. นายพันประสิทธิ์  บางศิริ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 5 1. นางสาวนลินญา  จันทร์แดง
 
1. นายหงษ์  มีมุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.5 เงิน 4 1. นางสาวบวรรัตน์  พาหา
 
1. นายหงษ์  มีมุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.29 เงิน 11 1. เด็กชายธีรวัฒน์   จันทะพันธ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ศรีนาม
 
1. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
2. นายหงษ์  มีมุข
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.44 เงิน 7 1. เด็กชายปราโมทย์   แว่นแก้ว
2. เด็กชายศราวุธ    วรรณสาย
 
1. นายเฉลิมพล  จำลอง
2. นายวรฤทธิ์  รัตนพันธ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.75 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นนทะวงษ์
2. เด็กชายจุตพล  ใจใส
3. เด็กชายศุภณัฐ  วิลา
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ
2. นางสาวอารีรัตน์  พันธ์ศรี