สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงอนุธิดา  พิมพรัตน์
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 6 1. นางสาวเสาวลักษณ์  รัตนะวัน
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวปัฐมาภรณ์  ไชยสิทธิ์
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงนลินญา  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทพันธ์
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีนาม
 
1. นางวินิจ  อำนวย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลธร   บุญอินทร์
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ดวงตา
3. นางสาวศิริลักษณ์  หงษ์อินทร์
4. นางสาวอทิตยา  จันทพันธ์
5. นางสาวอินทรา  ดวงตา
 
1. นายหงษ์  มีมุข
2. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบริวัฒน์  รัตนวัน
 
1. นายจันทรัสม์  ไชยสัตย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวราวุฒิ  พันธ์ศรี
 
1. นายจันทรัสม์  ไชยสัตย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  พิลา
2. นายธนกร  สุขเลิศ
3. นายวรกรานต์  ลุผล
 
1. นายจันทรัสม์  ไชยสัตย์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์หนู
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   พลซ้าย
3. เด็กหญิงเพชรัตน์   ดวงจันทร์
 
1. นางสาวไพรวรรณ  สาใจ
2. นางสาวกุลนิภา  อินธิพันธ์