สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ภูคำน้อย
 
1. นางสาวธัญวรรณ  ใจเพ็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นายธีระศักดิ์  สมบัติวงศ์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงหนูลักษณ์  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวจิรารัตน์  วงละคร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเสาวลักษณ์  นาคนวน
 
1. นางสาวจิรารัตน์  วงละคร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกันตา  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงกานดามณี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงประกายแสง  วงค์ภักดี
 
1. นางสาววณิชชา  โนภาศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลณัฐ  นามโฮง
2. นางสาวนิศารัตน์  เรืองโรจน์
3. นางสาวสุวนันท์  นาคนวล
 
1. นางสาววณิชชา  โนภาศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนาพร  โกฏิหอม
2. เด็กหญิงพิยดา  มังษะชาติ
 
1. นางสาวธัญวรรณ  ใจเพ็ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปริมล  ทองแท่ง
2. นางสาวรุจี  นามวงษ์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายสุเมธ  สาลีพันธ์
 
1. นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวประพานสาย  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุดดา
2. เด็กหญิงพนิตพร  เมือบศรี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  หาดคำ
 
1. นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร
2. นายสำรวน  เสมอภาค
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทนา  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงนุสรา  โนนยาง
3. เด็กหญิงมัฌชุกานต์  กระสังข์
 
1. นายสำรวน  เสมอภาค
2. นางปิยากร  นามเสถียร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนกฤต  สะท้อนเมือง
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  กระสังข์
 
1. นางสาวอังคณา  สาลีวงษ์
2. นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวชฏาธาร  ครุฑแก้ว
2. นางสาวอรนงค์  วงษ์ภักดี
 
1. นางสาวอังคณา  สาลีวงษ์
2. นายสำรวน  เสมอภาค
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตรีแก้ว
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  จันทร์สว่าง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 10 1. นายวุฒิชัย  โคตระบาล
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  จันทร์สว่าง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดา  แพทย์มด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขาวสะอาด
3. เด็กหญิงสุพรรษา  วงค์ภักดี
 
1. นางดรุณี  เสมอภาค
2. นางสาวณัฐวดี  สัตโรจน์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัชชา  ชุมตรีนอก
2. นางสาวพรรณธิชา  อินทร์แก้ว
3. นางสาววรรณวิษา  พันจันดา
 
1. นางดรุณี  เสมอภาค
2. นางสาวณัฐวดี  สัตโรจน์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ภาเภา
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สาวมนตรี
3. เด็กหญิงอรพิน  ยิ้มใหญ่
 
1. นางสาวพัชมณ  แสงใส
2. นายพรพิชิต  หงษ์คำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปัญญาพร  มังษะชาติ
2. นางสาวอมรรัตน์  โชระเวก
3. นางสาวโสภณัฐ  กองทุ่งมน
 
1. นายพรพิชิต  หงษ์คำ
2. นายทวีสุข  นามวงค์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิพงศ์   นาคนวล
2. นางสาวฟาริดา  พิศเพ่ง
3. นายวิทวัฒน์  กระสังข์
 
1. นางสาวณัฐวดี  สัตโรจน์
2. นางสาวพัชมณ  แสงใส
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุดดี
2. เด็กชายแอนดริว  สุภาวหา
 
1. นางสาวพัชมณ  แสงใส
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคงกฤตย์  มูลดับ
2. เด็กชายธีระพงษ์  วิเศษชาติ
 
1. นางดรุณี  เสมอภาค
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.14 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรชิตา  กระสังข์
2. เด็กชายวัชรากรณ์  เงางาม
 
1. นางสาวเจนจิรา  ใจคำ
2. นายสิทธิศักดิ์  ทองสุข
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 8 1. นายรุ่งอรุณ  สาลีพันธ์
2. นางสาวศศิธร  วงค์ละคร
 
1. นายสมศักดิ์  บัวเขียว
2. นางสาวสุนิสา  สีหอมกลิ่น
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุดดา
2. นางสาวดาริกา  ภาเภา
3. นางสาวนิตยา  นิลารัตน์
4. นางสาวพรทิพย์  สันทาลุนัย
5. นางสาววิยดารัตน์  วงษ์ภักดี
6. นางสาวสมฤทัย  ทองหล่อ
7. นางสาวสุพัฒย์ตรา  ลือตะนา
8. นางสาวอัญชลียา  กระสังข์
9. นางสาวเกศมณี  แก้วจันทร์
10. นางสาวเกศราภรณ์  มั่นจิต
 
1. นายสมศักดิ์  บัวเขียว
2. นางสาวพรทิพย์  ประทุม
3. นายสิทธิศักดิ์  ทองสุข
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญชู
2. เด็กหญิงลลิตา  โทมภา
 
1. นายสันติสุข   แก้วศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีถิระพงษ์  จันทบุตร
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวธิดารัตน์  โปร่งจิตร
2. นางสาวยลดา  งามนัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิระพงศ์  จันทบุตร
2. นายสันติสุข  แก้วศิริ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ผักไหม
 
1. นางสาววศินี  ทองบริสุทธิ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงวิชุดา  ไชยบำรุง
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  จันทร์สว่าง
2. นางสาวณัฐชา  วิเศษชาติ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปราโมทย์  วงค์ภักดี
 
1. นางสาววศินี  ทองบริสุทธิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา  ตุ่มไสย์
 
1. นายสุริยะ  ระหาร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.75 เงิน 4 1. นางสาวกมลทิพย์  บุญเสน
 
1. นางสาววศินี  ทองบริสุทธิ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 1. นางสาวศศิโกมล  ยอดอาจ
 
1. นางสาวสุณีรัตน์  แพทย์หลวง
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพศ  สิงห์พิศาล
2. เด็กชายณัฐพล  มันสามุข
3. เด็กชายธนธน  บุญภา
4. เด็กชายประเสริฐ  นาคนวล
5. เด็กชายภัทรกร  บุราคร
6. เด็กชายมณฑล  วงค์ภักดี
7. เด็กชายสหรัฐ  สังข์ขาว
8. เด็กชายสุภัทร  มั่งมี
 
1. นายทศวร  ผ่องใส
2. นายสิทธิศักดิ์  ทองสุข
3. นายสันติสุข  แก้วศิริ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุดดา
2. เด็กหญิงณัฐริกานต์  หาดคำ
3. เด็กหญิงอรณิษา  เมฆเลื่อนลอย
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
2. นางสาวธัญวรรณ  ใจเพ็ง
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพันกร  เมฆเลื่อนลอย
2. นางสาวอนุจรี  วิเศษชาติ
3. นางสาวอรณี  กระสังข์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
2. นางสาววณิชชา  โนภาศ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายณพล   อสิพงษ์
2. เด็กหญิงดวงกมล   สมบัติวงษ์
 
1. นางสาวเพ็ญสินี  คำโน
2. นางรัตติยา  สุริยะ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริญญา  สุวรรณลาภา
2. นายวงษ์สุกรี   เกศไชโยโตมั่นคง
 
1. นางสาวเพ็ญสินี  คำโน
2. นางรัตติยา  สุริยะ
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ศรียันต์
2. เด็กชายถิรนัย  พ่อนตะคุ
 
1. นางรัตติยา  สุริยะ
2. นางสาวนิตยา  นาคนวล
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  มะลาขันธ์
2. เด็กหญิงรักติบูล  สาลีพันธ์
 
1. นางรัตติยา  สุริยะ
2. นางสาวนิตยา  นาคนวล
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารัตน์  แสงลอย
2. นางสาวปทุมรัตน์  จันทอง
 
1. นางรัตติยา  สุริยะ
2. นางสาวนิตยา  นาคนวล
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปรเมศ  ไชยภา
2. เด็กชายภานุพงษ์  ขามขมเขต
3. เด็กชายโสรญา  แพทย์มด
 
1. นายพรพิชิต   หงษ์คำ
2. นายสันติสุข   แก้วศิริ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวกรรธิมา   สมบัติวงษ์
2. นางสาวจีระวัน   กระสังข์
3. นางสาวจุไรรัตน์  ศรีวัง
 
1. นางนวพรรษ  ผักไหม
2. นางสาวสุณีรัตน์  แพทย์หลวง
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชณิกานต์  ฉิมจารย์
2. เด็กหญิงพรวลัย  เพ็งเจริญ
3. เด็กหญิงมณีฉาย  นามวงศ์
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  จันทร์สว่าง
2. นายปรีชา  ตรีแก้ว
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  แหวนเงิน
2. นางสาวสุกานดา  วิเศษชาติ
3. นางสาวเกศมณี  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  จันทร์สว่าง
2. นายปรีชา  ตรีแก้ว
 
48 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษ์ภักดี
 
1. นางปิยากร  นามเสถียร
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาครินทร์
 
1. นางปิยากร  นามเสถียร
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาครินทร์
 
1. นางปิยากร  นามเสถียร
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชัยภา
 
1. นางสาวกนกกาญจน์   สมบัติวงค์
 
52 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายปฐมพร  วงค์ภักดี
 
1. นายสุริยะ  ระหาร