สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายสุเมธ  สาลีพันธ์
 
1. นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวประพานสาย  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนกฤต  สะท้อนเมือง
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  กระสังข์
 
1. นางสาวอังคณา  สาลีวงษ์
2. นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวชฏาธาร  ครุฑแก้ว
2. นางสาวอรนงค์  วงษ์ภักดี
 
1. นางสาวอังคณา  สาลีวงษ์
2. นายสำรวน  เสมอภาค
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวธิดารัตน์  โปร่งจิตร
2. นางสาวยลดา  งามนัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิระพงศ์  จันทบุตร
2. นายสันติสุข  แก้วศิริ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายณพล   อสิพงษ์
2. เด็กหญิงดวงกมล   สมบัติวงษ์
 
1. นางสาวเพ็ญสินี  คำโน
2. นางรัตติยา  สุริยะ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  มะลาขันธ์
2. เด็กหญิงรักติบูล  สาลีพันธ์
 
1. นางรัตติยา  สุริยะ
2. นางสาวนิตยา  นาคนวล