สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลณัฐ  นามโฮง
2. นางสาวนิศารัตน์  เรืองโรจน์
3. นางสาวสุวนันท์  นาคนวล
 
1. นางสาววณิชชา  โนภาศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคงกฤตย์  มูลดับ
2. เด็กชายธีระพงษ์  วิเศษชาติ
 
1. นางดรุณี  เสมอภาค
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.14 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรชิตา  กระสังข์
2. เด็กชายวัชรากรณ์  เงางาม
 
1. นางสาวเจนจิรา  ใจคำ
2. นายสิทธิศักดิ์  ทองสุข
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปราโมทย์  วงค์ภักดี
 
1. นางสาววศินี  ทองบริสุทธิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.75 เงิน 4 1. นางสาวกมลทิพย์  บุญเสน
 
1. นางสาววศินี  ทองบริสุทธิ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุดดา
2. เด็กหญิงณัฐริกานต์  หาดคำ
3. เด็กหญิงอรณิษา  เมฆเลื่อนลอย
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
2. นางสาวธัญวรรณ  ใจเพ็ง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ศรียันต์
2. เด็กชายถิรนัย  พ่อนตะคุ
 
1. นางรัตติยา  สุริยะ
2. นางสาวนิตยา  นาคนวล