สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ภูคำน้อย
 
1. นางสาวธัญวรรณ  ใจเพ็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นายธีระศักดิ์  สมบัติวงศ์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทนา  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงนุสรา  โนนยาง
3. เด็กหญิงมัฌชุกานต์  กระสังข์
 
1. นายสำรวน  เสมอภาค
2. นางปิยากร  นามเสถียร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดา  แพทย์มด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขาวสะอาด
3. เด็กหญิงสุพรรษา  วงค์ภักดี
 
1. นางดรุณี  เสมอภาค
2. นางสาวณัฐวดี  สัตโรจน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัชชา  ชุมตรีนอก
2. นางสาวพรรณธิชา  อินทร์แก้ว
3. นางสาววรรณวิษา  พันจันดา
 
1. นางดรุณี  เสมอภาค
2. นางสาวณัฐวดี  สัตโรจน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ภาเภา
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สาวมนตรี
3. เด็กหญิงอรพิน  ยิ้มใหญ่
 
1. นางสาวพัชมณ  แสงใส
2. นายพรพิชิต  หงษ์คำ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิพงศ์   นาคนวล
2. นางสาวฟาริดา  พิศเพ่ง
3. นายวิทวัฒน์  กระสังข์
 
1. นางสาวณัฐวดี  สัตโรจน์
2. นางสาวพัชมณ  แสงใส
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 8 1. นายรุ่งอรุณ  สาลีพันธ์
2. นางสาวศศิธร  วงค์ละคร
 
1. นายสมศักดิ์  บัวเขียว
2. นางสาวสุนิสา  สีหอมกลิ่น
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ผักไหม
 
1. นางสาววศินี  ทองบริสุทธิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงวิชุดา  ไชยบำรุง
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  จันทร์สว่าง
2. นางสาวณัฐชา  วิเศษชาติ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา  ตุ่มไสย์
 
1. นายสุริยะ  ระหาร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 1. นางสาวศศิโกมล  ยอดอาจ
 
1. นางสาวสุณีรัตน์  แพทย์หลวง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพศ  สิงห์พิศาล
2. เด็กชายณัฐพล  มันสามุข
3. เด็กชายธนธน  บุญภา
4. เด็กชายประเสริฐ  นาคนวล
5. เด็กชายภัทรกร  บุราคร
6. เด็กชายมณฑล  วงค์ภักดี
7. เด็กชายสหรัฐ  สังข์ขาว
8. เด็กชายสุภัทร  มั่งมี
 
1. นายทศวร  ผ่องใส
2. นายสิทธิศักดิ์  ทองสุข
3. นายสันติสุข  แก้วศิริ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพันกร  เมฆเลื่อนลอย
2. นางสาวอนุจรี  วิเศษชาติ
3. นางสาวอรณี  กระสังข์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ยศพลเพ็งแจ่ม
2. นางสาววณิชชา  โนภาศ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริญญา  สุวรรณลาภา
2. นายวงษ์สุกรี   เกศไชโยโตมั่นคง
 
1. นางสาวเพ็ญสินี  คำโน
2. นางรัตติยา  สุริยะ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารัตน์  แสงลอย
2. นางสาวปทุมรัตน์  จันทอง
 
1. นางรัตติยา  สุริยะ
2. นางสาวนิตยา  นาคนวล
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวกรรธิมา   สมบัติวงษ์
2. นางสาวจีระวัน   กระสังข์
3. นางสาวจุไรรัตน์  ศรีวัง
 
1. นางนวพรรษ  ผักไหม
2. นางสาวสุณีรัตน์  แพทย์หลวง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชณิกานต์  ฉิมจารย์
2. เด็กหญิงพรวลัย  เพ็งเจริญ
3. เด็กหญิงมณีฉาย  นามวงศ์
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  จันทร์สว่าง
2. นายปรีชา  ตรีแก้ว
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  แหวนเงิน
2. นางสาวสุกานดา  วิเศษชาติ
3. นางสาวเกศมณี  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  จันทร์สว่าง
2. นายปรีชา  ตรีแก้ว
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษ์ภักดี
 
1. นางปิยากร  นามเสถียร
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาครินทร์
 
1. นางปิยากร  นามเสถียร
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชัยภา
 
1. นางสาวกนกกาญจน์   สมบัติวงค์
 
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายปฐมพร  วงค์ภักดี
 
1. นายสุริยะ  ระหาร