สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรือปรัง
 
1. นางรุ่งฤดี   นรมาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวรัตนาวดี  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวสุธาสินี   รัตนพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายจีระพันธ์  เฉลิมพล
 
1. นายวีระชัย  หงษ์ทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายอมรเทพ  ปรือปรัก
 
1. นายวีระชัย  หงษ์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 1. นางสาวสุกานดา  วงษ์ปลั่ง
 
1. นายวีระชัย  หงษ์ทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวนิตติยา  แก้วชัย
2. นางสาวปราริชาติ  คำหล้า
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93.69 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณ์นิกา  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติวัลค์  จาบตะขบ
3. เด็กหญิงอังควิภา  ศรสันติ
 
1. นางสาวนิตติยา  แก้วชัย
2. นางสาวดวงกมล  แก้วดวงดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวโชตนา  ปรือปรัง
 
1. นางสายฝน  ศรีคำเวียง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพินิจ
2. เด็กหญิงนิภาพร  แสนศิริ
3. เด็กชายโยธารักษ์  ปรือปรัง
 
1. นางสาวจุลลดา  ภูตะวัน
2. ว่าที่ร้อยตรีจีระศักดิ์  จันทบุตร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 5 1. นางสาวขนิษฐา  เงาศรี
2. นายจัตราวุธ  โสสา
3. นางสาวฐาปนี   วงศ์ขันธ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ธรรมเนียมต้น
2. นายกริชเพชร  บังพิมาย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.9 ทอง 5 1. เด็กหญิงนงคราญ  แพทย์มด
2. เด็กหญิงพนิตา  แหวนเงิน
3. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  บุตะเคียน
 
1. นางสาวอรศรี  พลนำ
2. นางสาวสมใจ  คำภีร์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายชินวัตร  โพธิ์ศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจีระศักดิ์  จันทบุตร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจีรศักดิ็  วงษ์พินิจ
2. เด็กชายภูริ  บริบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจีระศักดิ์  จันทบุตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเอกลักษณ์  แก่นอ้วน
2. เด็กหญิงแพรวลดา  ฮมภิรมย์
 
1. นายกิตตินันท์  โพธิสาร
2. นายโอภาส  กัลยาโพธิ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 1. นางสาวมนทกานต์  หาดคำ
2. นายสรวิช  แหล่งสุข
 
1. นายนายโอภาส  กัลยาโพธิ์
2. นายกิตตินันท์  โพธิสาร
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญชพร  อมรสาธิต
2. นางสาวกานทิตา  ภูมิดอนชัย
3. นางสาวชมพนุช  บุญจันทร์
4. นางสาวดารุณี  วงษ์แสง
5. นางสาวนงนุช  บุตะเคียน
6. นางสาวปัทมาวดี  พันธ์แก่น
7. นางสาวพลอยพิสุทธิ์  ปรือปรัง
8. นางสาวภัทราพร  เจ๊กคำ
9. นางสาววรวรรณ  แก้วคูณ
10. นางสาวศิริภาวรรณ  บุญร่วม
11. นางสาวสุดารัตน์  รัตนพันธ์
12. นางสาวสุพัตรา  จันมร์แดง
13. นางสาวอริศรารัช  สมอรัตน์
14. นางสาวเอมจิตต์  พลภักดี
15. นางสาวแววตา   อินตพันธ์
 
1. นายสุรเด่น  แพงมาก
2. นายบุญช่วย  ศรีคำเวียง
3. นายจักรกฤษ  โพธิสาร
4. นางสาวผกามาศ  สมคิด
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพัชริดา  พิมพ์พัฒน์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  รัตนะวิเศษ
 
1. นายสุรเด่น  แพงมาก
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิโรรัตน์  สะอาด
2. นางสาวศุภมาส  การินทร์
 
1. นายสุรเด่น  แพงมาก
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพลายแก้ว  ผุดผา
 
1. นายเิอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอันดามัน  แสงสว่าง
 
1. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลลดา  อินทร์ตา
 
1. นางสาวอัญชลี  วงษ์ขันธ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิยะดา  ขันธ์วงษ์
 
1. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมพร
 
1. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายจักร์พันธ์  สมศรี
 
1. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเข็มมุตรา  มงคลเลิศ
2. เด็กหญิงแพรวา  บุตะเคียน
 
1. นายศักดิ์ชัย  กาฬสุวรรณ
2. นางสาวนลินี  สูงยิ่ง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปานฤดี  สีสัน
 
1. นายนาธร  ปะตาชาลี
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธราดล  เนียมพันธ์
2. เด็กชายศุภวัฒน์   จันทร์สม
3. เด็กชายสิทธิพล  วงษ์ขันธ์
 
1. นายศักดิ์ชัย  กาฬสุวรรณ
2. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีระวัฒน์  ทองแพรว
2. นางสาวภควดี  จันเทพา
3. นางสาวอุทัยวรรณ  แก่นอ้วน
 
1. นายศักดิ์ชัย  กาฬสุวรรณ
2. นางสาวนลินี  สูงยิ่ง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชไมพร  ทาคำสุข
 
1. นายเดชา  แหวนวงษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 8 1. นางสาววิภาศิริ  ปรือปรัง
 
1. นายเดชา  แหวนวงษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวคีตวภัทร  รัตนพันธ์
 
1. นายเดชา   แหวนวงษ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงชไมพร  ทาคำสุข
 
1. นายเดชา  แหวนวงษ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเอมมิกา  ไพเราะ
 
1. นายเดชา  แหวนวงษ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิภาศิริ  ปรือปรัง
 
1. นายเดชา  แหวนวงษ์
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  เดิมทัมรัมย์
2. เด็กหญิงนริศรา   ทาทอง
3. เด็กหญิงรัตน์ติกาล   ผักกูฎ
4. เด็กหญิงวรรณา  รัตนพันธ์
5. เด็กหญิงศศิธร  บังคม
6. เด็กหญิงศิริพร  รัตนวิเศษ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ปรือปรัก
8. เด็กหญิงแสงระวี   สีสัน
 
1. นางสาวสมใจ  คำภีร์
2. นางสาวอรศรี  พลนำ
3. นายประพันธ์  มนตรี
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกันยารัตน์  วงษ์ขันธ์
2. นางสาวกัลยา  วงษ์สมัคร
3. นางสาวนิพาพร   บานเย็น
4. นางสาวสุดารัตน์   ทองพรหม
5. นางสาวสุธาศิณา  รัตนพันธ์
6. นางสาวสุธาศิณี  รัตนพันธ์
7. นางสาวแสงรวี   ปรือปรัก
 
1. นางสาวสมใจ  คำภีร์
2. นางสาวอรศรี  พลนำ
3. นายประพันธ์  มนตรี
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขวัญชัย  วงศ์ขันธ์
2. เด็กชายฐานันดรศักดิ์  รัตนพันธ์ุ
3. เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีจำปา
4. เด็กชายธนกฤต  พรมพีระ
5. เด็กชายปัญญากร  ศรีสิงห์
6. เด็กชายพัฒนพงษ์  ปรือปรัง
7. เด็กชายภูมินทร์  ปรือปรัก
8. เด็กชายสมศักดิ์  ปรือปรัก
 
1. นายศักดิ์ชัย  กาฬสวุรรณ
2. นายกิจชนะ  อยู่สุข
3. นายนาธร  ปะตาชาลี
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยพฤกษ์  ปรือปรัง
2. นายดิลก  ปรือปรัง
3. นายธนากร  ลานตวน
4. นายธีรศักดิ์  บุญขาว
5. นายปกรณ์เกียรติ  สำราญ
6. นายวัฒนา  ชาบุญเรือง
 
1. นายศุภรัตน์  ทรงกรด
2. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
3. นายกริชเพชร  บังพิมาย
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ตกงาม
2. เด็กหญิงพรนภัส  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ปรือปรัง
 
1. นายศักดิ์ชัย  กาฬสวุรรณ
2. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรชิตา  บุญณะโก
2. นางสาวพิชานันท์  ปรือปรัง
3. นางสาวมณีฟ้า  ทับทิม
 
1. นายศักดิ์ชัย  กาฬสุวรรณ
2. นางสาวอัญชลี  วงษ์ขันธ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐญานี  วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ปรือปรัง
 
1. นางสาวณัฐชญา  บุญวงศ์
2. นายนาธร  ปะตาชาลี
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรโชติ  มณีวรรณ
 
1. นายโอภาส  กัลยาโพธิ์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอติรุจ  ฉิมพินิจ
2. นายเมธา  อะกะพงษ์
 
1. นางสาวณัฐชญา  บุญวงศ์
2. นายโอภาส  กัลยาโพธิ์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนราธิป  วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายศุภชัย   งอนชัยภูมิ
3. เด็กชายเสกสรร   คันศร
 
1. นายกิจชนะ  อยู่สุข
2. นายนาธร  ปะตาชาลี
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวพัชรี  ปรือปรัง
2. นางสาวอาทิตยา  ประดับศรี
3. นางสาวเกศกนก  รัตนพันธ์
 
1. นายกิจชนะ  อยู่สุข
2. นายนาธร  ปะตาชาลี