สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพินิจ
2. เด็กหญิงนิภาพร  แสนศิริ
3. เด็กชายโยธารักษ์  ปรือปรัง
 
1. นางสาวจุลลดา  ภูตะวัน
2. ว่าที่ร้อยตรีจีระศักดิ์  จันทบุตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 5 1. นางสาวขนิษฐา  เงาศรี
2. นายจัตราวุธ  โสสา
3. นางสาวฐาปนี   วงศ์ขันธ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ธรรมเนียมต้น
2. นายกริชเพชร  บังพิมาย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายชินวัตร  โพธิ์ศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจีระศักดิ์  จันทบุตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจีรศักดิ็  วงษ์พินิจ
2. เด็กชายภูริ  บริบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจีระศักดิ์  จันทบุตร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพัชริดา  พิมพ์พัฒน์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  รัตนะวิเศษ
 
1. นายสุรเด่น  แพงมาก