สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายอมรเทพ  ปรือปรัก
 
1. นายวีระชัย  หงษ์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 1. นางสาวสุกานดา  วงษ์ปลั่ง
 
1. นายวีระชัย  หงษ์ทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลลดา  อินทร์ตา
 
1. นางสาวอัญชลี  วงษ์ขันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมพร
 
1. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายจักร์พันธ์  สมศรี
 
1. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชไมพร  ทาคำสุข
 
1. นายเดชา  แหวนวงษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 8 1. นางสาววิภาศิริ  ปรือปรัง
 
1. นายเดชา  แหวนวงษ์