สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชลิตา  เอี่ยมนุ่ม
 
1. นางสาวสรินทร์  กระสังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 62.66 ทองแดง 10 1. นางสาววรรณพร  อักษร
 
1. นายสำเริง  บุตราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 61.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภวัฒน์  หอมใจ
 
1. นางชนากานต์  บุตรศาสตร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  บุตราช
2. นางสาวสุทธิดา  สีตา
3. นางสาวเกื้อกูล  แก้วละมุล
 
1. นางอรอนงค์  ทองประโคน
2. นายประสิทธิ์  นามบุตรดี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวบุสยากร  โสภาบุตร
2. นายโชคอนันต์  ใจแข็ง
 
1. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
2. นายเสถียร  คำชมภู
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกู้เกียรติ  บุญประทุม
2. นางสาวสุปรียา  แสงอุ่น
 
1. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
2. นายเสถียร  คำชมภู
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายกิตติพัทธ์  จันทพันธ์
2. นายอานนท์  นิลชัย
 
1. นางสาวสุพพตา   สิทธิรักษ์
2. นางอภิญญาพร  วรแสน