สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวเพชรี  ศรชัย
 
1. นางศุภัชญา  จันทะเขตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงช่อชมพู  ขุนภักนา
2. เด็กหญิงสไบทิพย์  ไชยชาญ
3. เด็กชายไตรวิทย์  คำมา
 
1. นายประสิทธิ์  นามบุตรดี
2. นางสาววันวิสา  คำแพง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาฏยา  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาวอาณิชยา  วรรณา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวรุ่งทิวา  ประทุมวัน
 
1. นายบัณฑิต  คำแพง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุสุมา  บุดดาวงค์
2. เด็กชายชัยวัฒน์   คำมา
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  บุญประกอบ
 
1. นางสาวกัษมาพร  หลอดทอง
2. นางสาวนารีรัตน์  อักษร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 1. นางสาวคณิตา  แหวนวงษ์
2. นางสาวยุภาภรณ์  บุญเภา
3. นางสาวเจนจิรา   จันสมุทร
 
1. นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ์
2. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วละมุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.43 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิจิตรา  พงษ์ธนู
2. นางสาวอารียา  รัตนวัน
 
1. นายวรโชติ  วงศ์นิล
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงปริชญา   พรหมลิ
2. เด็กหญิงศกุนตลา  มะณีล้ำ
 
1. นายณัฐวัตร  สีสัน
2. นายศักธิพร  ศรีดาชาติ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายศักดินันท์  ห่อเหว่
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ธนะชาติ
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นายธนวิทย์  นนทะสร
 
1. นายอัครเดช  วงศ์ยะลา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สินสุพรรณ์
 
1. นายกิตติพงษ์  อสิพงษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  วิเศษพงษ์
 
1. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา
 
14 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำฝน  บุญละออง
2. นางสาวภชรพร  ศรีปัตเนตร
3. นางสาวสุขริตา  อัครชาติ
4. นางสาวเขมิกา  พรหมรักษา
5. นางสาวเพ็ญนภา  แกรมกรา
 
1. Mr.TAKASHI  KUWANO
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชวรินทร์   สำเภา
2. เด็กหญิงลักขณา  จันทร
 
1. นางสาวกฤษณา   นันทะสิงห์
2. นายกฤดากร  สมบัติกำไร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายพีรภัทร   เล่าเลิศ
2. เด็กหญิงสิริมณี  มณีจันทร์
 
1. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
2. นายกฤดากร  สมบัติกำไร
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายปฏิภาณ  ประครองสุข
2. เด็กชายพิพัฒน์  ดวงอินทร์
 
1. นางอภิญญาพร  วรแสน
2. นางสาวสุพพตา   สิทธิรักษ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกษิรา  สอนสุข
2. นายประกาสิทธิ์  คำมา
 
1. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
2. นายเสถียร  คำชมภู
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 6 1. นายธวัชชัย  มบขุนทด
2. นายสมรรถชัย  ศรีระษา
3. นายสมศักดิ์  พิสสะสุระ
 
1. นายพงษ์เทพ  บุญแผ้ว
2. นายจิรวัฒน์  เสนาะล้ำ