สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมงาม
 
1. นางศรุตา  ชมภูเขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวกัลยาณิน  สุขศิริ
 
1. นางศรุตา  ชมภูเขา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ระยับศรี
 
1. นายวีรพงษ์  แหวนวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีระพงศ์  ขุนภักนา
2. เด็กหญิงณัฐนันทน์  งามแสง
 
1. นางสาวธรรญธร  สมบัติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุธาทิพย์  เข็มทอง
2. นายณัฐวุฒิ  ไชยชาญ
 
1. นางสาวอรณีย์  งามพรม
2. นายสำเริง  บุตราช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ทรงเดช
 
1. นางสาวดวงตะวัน  งามแสง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิชวัฒน์  คำเขื่อง
 
1. นางพุ่มพวง  ผ่านพินิจ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.35 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สายสินธุ์
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงณิชนันทน์  สมัครผล
 
1. นางสาววารีกุล  วิทยอุดม
2. นางสาวกนกวรรณ  พันธมาศ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรดุลย์  คำลี
2. นางสาวสันต์หทัย  แสนสุข
3. นางสาวสุนิตรา  แก้วกอง
 
1. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล
2. นายบัณฑิต  คำแพง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนินท์ธร  บุญช่วย
2. เด็กชายสมเจตน์  ศรีเลิศ
 
1. นายอภิวัฒน์  วงศ์ภักดี
2. นางพุ่มพวง  ผ่านพินิจ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนฤปราชญ์  ศักดิ์ชัยพานิชกุล
2. นายวัชระ  ใจดี
 
1. นางสถาพร  ศักดิ์ชัยพานิชกุล
2. นายอภิวัฒน์  วงศ์ภักดี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  บุญอุ้ม
2. นางสาวนัทชา  อสิพงษ์
3. นางสาวปวีณย์ธิดา  ผาธรรม
 
1. นางจันทร์ทิพย์  เจียมพงษ์
2. นางสาวสาธิมน  พลรักษ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ดวงมาลา
2. เด็กหญิงรัตนาพร  ระยับศรี
3. เด็กหญิงอจิรวดี  ผ่านพินิจ
 
1. นางสาวจินตนา  อสิพงษ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรชัย
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  สีหบุตร
2. เด็กหญิงนาเดียร์  หวานอารมณ์
3. เด็กหญิงบุศพรชณะ  ศรีโสภา
 
1. นางธนัญญ์ฎา  บึงไกร
2. นางธนนันท์   ปัญญา
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวปิยะพร  รัตนวัน
2. นางสาวพรสิริ  พันธมาศ
3. นางสาวศิริวิภา  ยอดไฟอินทร์
 
1. นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ์
2. นางเครือมาศ  ทองงาม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยุตพล  สิงขร
2. เด็กชายพีรวัฒน์  สิงขรณ์
3. เด็กชายราเมศวร์  สุขเสน
 
1. นายภูริภัทร   ทิพย์รักษา
2. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพันธ์  รัตนวัน
2. นายธรรมรงค์  ยอดจันดา
3. นายพงศธร  จันทพันธ์
 
1. นายภูริภัทร   ทิพย์รักษา
2. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  บุญทูล
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สีดำ
 
1. นายศราวุธ  จรเดช
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิสา  เรืองรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ระยับศรี
3. เด็กหญิงธณัฐธิชา  ทุมเสน
4. เด็กหญิงปารีรัฐ  ระยับศรี
5. เด็กหญิงพิมพ์นารา  พงษ์สุระ
 
1. นายไพโรจน์  อุทธะจันทร์
2. นายวีระวุฒิ  จังอินทร์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันฑิมา  สุทธิ
2. นายปริญญา  แสงมาศ
3. นางสาวสริตา  ละลี
4. นางสาวอัญธิกา  ชินละมาตร์
5. นางสาวเพ็ญภาส  บุญพูน
 
1. นายวีระวุฒิ  จังอินทร์
2. นายไพโรจน์  อุทธะจันทร์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวช่อผกา  บุญประกอบ
2. นางสาวธิดารัตน์  ทองหล่อ
3. นางสาวนงณัฐชาญ์  วรรณไตรย์
4. นางสาวปณิชา  ศรีมงคล
5. นางสาวมนัสธันย์ชนก  คำเสียง
 
1. นายปราโมทย์  แหวนเงิน
2. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เพ็งแจ่ม
2. เด็กชายธนินท์ธร  บุญช่วย
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  สึกขุนทด
4. เด็กชายผิวไผ่  ขวัญหวัน
5. เด็กหญิงอาภาภัทร  โมขุนทด
 
1. นายถิรวัฒน์  เสาศิริ
2. นางสาวรุ่งพิรุณ  พรมลา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อาทิตย์
2. นายณรงฤทธิ์  อัครชาติ
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เพ็งแจ่ม
4. นายธีรภัทร  ทองดี
5. นายนิธิสวัสดิ์  อสิพงษ์
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  สึกขุนทด
7. นางสาวน้ำทิพย์  เอียงทอง
8. นางสาวปิยฉัตร  สิงขรณ์
9. นางสาวปิยะธิดา  สุมรัมย์
10. นายพงศภรณ์  สีตะวัน
11. เด็กหญิงพรนภา  ทองอ้ม
12. เด็กชายสกลเดช  ตาซื่อ
13. นางสาวสิริวิมล  โสมาบุตร
14. นางสาวสุชาดา  กาละพัฒน์
15. นางสาวหนึ่งฤทัย  โกรัมย์
16. เด็กหญิงอทิตยา  แหวนวงษ์
17. เด็กหญิงอัญชิสา  กำลังเหลือ
18. เด็กหญิงอาภาภัทร  โมขุนทด
19. นางสาวอารีรัตน์  เข็มทอง
20. นายอุดมพร  ระยับศรี
 
1. นายถิรวัฒน์  เสาศิริ
2. นางสาววสมน  ชอินทรวงศ์
3. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
4. สิบเอกรุ่งพิรุณ  พรมลา
5. นางสาวภัทรสุดา  แฝงจันอัด
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 4 1. เด็กชายวรชน  บุตรดี
 
1. สิบเอกวัฒนะ  แหวนเงิน
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 1. นางสาวโฟริตา  ร่วมทอง
 
1. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยะพันธ์  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงพิชญวรรณ  ผักไหม
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐรัตน์  แสงสว่าง
2. นายพณิชพล  ใจสุระ
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.28 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาทิพย์  สุมังคะเศษ
2. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ใจมนต์
3. นางสาวนุชจรี  บุญประกอบ
4. นางสาวปวีณา  สุริยะมณี
5. นางสาวภัทราวรรณ  ศรีเลิศ
6. เด็กหญิงวิภาพร  พงษ์ธนู
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สายมั่น
8. เด็กหญิงสิตานันท์  สร้อยจิตร
9. เด็กหญิงอลิศรา  นันทะสิงห์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองพา
 
1. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
2. นางสาวปราณปรียา  พรมสิทธิ์
3. ส.ต.ต.ณัฐจิตรภณ  ไสว
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคเณศ  เข็มทอง
2. นายพงษ์เพชร  นิระไทย
 
1. นายศักธิพร  ศรีดาชาติ
2. นายณัฐวัตร  สีสัน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนธรณ์  จำปางาม
 
1. นางกรรณฺิการ์  จันทะดวง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารยา  ทองดีนอก
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรวิศ  แหวนเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานประดับ  ศรีตะวัน
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนพร  บึงไกร
2. เด็กหญิงวัลภา  พงษ์สุระ
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
2. นางกรรณฺิการ์  จันทะดวง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรภัทร  ไพรวรรณ
 
1. นางกรรณฺิการ์  จันทะดวง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิสาคร  เขินไพร
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวนันทัชพร  พงษ์สุระ
2. นางสาวประไพศรี  สีสัน
3. นางสาวสิริรัตน์  อินทร์ตา
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
2. นางกรรณฺิการ์  จันทะดวง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลสิทธิ์  ไพรธุลี
2. นายชัชดนัย  ไพรธุลี
3. นายชัยมงคล  ถาพันธ์
4. นายภิรมย์  อัคชาติ
5. นางสาววิลาสิณี  ปั้นทอง
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทราพร  พิมพ์จันทร์
 
1. นายอัครเดช  วงศ์ยะลา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกองกาญน์  ภักดี
2. นางสาวจิราภรณ์  สืบสา
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปิ่นหอม
4. นางสาวจไรรัตน์  คำเสียง
5. เด็กหญิงชลดา  เชื้อบัณฑิต
6. นางสาวชลธิชา  อุปครุท
7. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วอดลา
8. นางสาวชุลีพร  หงส์ศิริ
9. นางสาวฐิติมา  คำมา
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศิลาชัย
11. เด็กหญิงณัฐนรี  ประมวล
12. นางสาวณาตาวี  ต้นงาม
13. นางสาวณิทธินันท์  แก้วละมุล
14. เด็กหญิงดุสิดา  ดวงศรี
15. เด็กชายธนร  ก้อนคำ
16. นายธนวิทย์  นนทะสร
17. นายนายวีรภัทร  ไพรวรรณ
18. เด็กหญิงนาเดียร์  ทองค่ำ
19. เด็กหญิงปิยะธิดา  สละงาม
20. เด็กหญิงพนิตดา  สมนึก
21. เด็กหญิงพิจักษณา  ทองแสน
22. นายพิสิษฐ์  มัชณิมา
23. เด็กหญิงภัทราพร  พิมพ์จันทร์
24. เด็กหญิงมณฑิชา  ภาคสอง
25. เด็กหญิงยุพา  พาเพียร
26. เด็กหญิงยุพารัตน์  สีนิล
27. นางสาวลลิตา  แพงงาม
28. นางสาวลัดดาวัลย์  ประกอบดี
29. นายวันชัย  ละนิโส
30. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำมา
31. นางสาวสกาวฟ้า  บุญสมยา
32. เด็กหญิงสภาพร  โสดาชาติ
33. นางสาวสรัสรัตน์  หงษ์จันทร์
34. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  อัครชาติ
35. เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมงาม
36. เด็กชายสุธิราช  สมโภชน์
37. เด็กหญิงสุวนันท์  สมบูรณ์
38. นางสาวอรยา  หนองฮี
39. เด็กหญิงอาทิตยา  พงษ์สุระ
40. เด็กหญิงเกวลิน  แซ่เลา
 
1. นายนายวิรัช  หมอนเสมอ
2. นายอัครเดช  วงศ์ยะลา
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  พรหมลิ
3. เด็กชายธนภัทร  พรมดี
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สระงาม
5. เด็กชายภาดา  ปัญญา
6. เด็กชายวัชรินทร์  กลีบฉวี
7. เด็กหญิงวิภาดา  พันธุศิริ
8. เด็กชายอธิคม  ดวงโสภา
9. เด็กหญิงเยาวภา  ศรีเลิศ
10. เด็กหญิงแสงเดือน  บึงไกร
 
1. นางพเยีย  ห้วยจันทร์
2. นางบุญเรือน  คูณทวี
3. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันยารัตน์  กระวันทา
2. นางสาวนภัสวรรณ  ทองดี
3. นางสาวพัชราภรณ์   สีดาชมภู
4. นางสาวพัณณิตา  บุญเสริม
5. นางสาวลดารัตน์  พูนทอง
6. นางสาวสุกัญญา  แพงงาม
7. นายสุทัศน์  คำเสียง
 
1. นางพเยีย  ห้วยจันทร์
2. นางวิไลพร  จิตต์มั่นการ
3. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  ร่มโพธิ์
 
1. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขอมเดช
 
1. นางสาวศรัญญา  รัตนทวีชัยพร
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรปรียา  เข็มทอง
 
1. นางสาวประภัสสร   อสิพงษ์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  แหวนวงษ์
 
1. MissํYeonhee  Park
 
48 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรวรรณ  ชัยวิเศษ
 
1. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุธิราช  สมโภชน์
 
1. นางสาวอุบล   ขาวสะอาด
 
50 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวผกามาศ   บุญละออง
 
1. Mr.TAKASHI  KUWANO
 
51 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุไรพร  ยุบล
 
1. MissํYeonhee  Park
 
52 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวช่อฟ้า  คำกระสัง
2. นางสาวณัฐชยา  อสิพงษ์
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  พรหมลา
4. นางสาวสุภัสสร  กองแก้ว
5. นายอภิสิทธิ์  ปอสูงเนิน
 
1. นายกิตติพงษ์  อสิพงษ์
2. นางสาวอุบล   ขาวสะอาด
 
53 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพลากร  ดอนเหลือม
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  ชอบชื่น
3. นายเฉลิมสินธ์ุ  แหวนเงิน
4. นายเทพนิมิตร  แสนแก้ว
5. นางสาวโชติกา  ชินบุตร
 
1. นางสาวลักษณาวรีย์  อสิพงษ์
2. MissํYeonhee  Park
 
54 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชริดา  ระยับศรี
2. นางสาววรัชยา  เสนาท
 
1. MissWen  Yanyan
 
55 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐ  แก้วคำ
2. นางสาวดวงฤทัย  คำเสียง
 
1. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนชาติ  บุดดา
2. นายผิวไผ่  ขวัญหวัญ
3. นายพงษ์พิทักษ์  หมื่นฤทธิ์
4. เด็กชายพุทธิชาติ  ไขกระโทก
5. นายอมรรัตน์  เกษศิริ
6. เด็กชายอัครเดช  สมเพชร
7. นายอัศราวุธ  สานทอง
8. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  สันดร
 
1. นายประสิทธิ์   ชมภูเขา
2. นายวัชระชัย  สุรวิทย์
3. นายชำนาญ  หงษ์สนิท
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิติศักดิ์  จันทำ
2. นายธีรพล  สมบูรณ์
3. นายปรีชา  อสิพงษ์
4. นายรพีพงษ์  คำเสียง
5. นายวิระชัย  ทองสาย
6. นายเอกรัตน์  ไชยภา
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายวัชระชัย  สุรวิทย์
3. นางศรุตา  ชมภูเขา
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  งามเปรี่ยม
2. นางสาวธันย์ชนก  สุดตานนท์
3. นางสาวนิตยา  สมาน
4. นางสาวพัชรี  บุญทัน
5. นายยุทธศาสตร์  พงษ์สุระ
 
1. นางมาลินี  งามแสง
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซ่อนทราย  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงศิรินภา  ชัยวิเศษ
3. เด็กหญิงอารียา  คำเสียง
 
1. นางณัฐนภา  ต้นงาม
2. นายจีรศักดิ์  สันทาลุนัย
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพภรณ์  ทวยตรง
2. นายปัณณวิชญ์  ดวงโสภา
3. นางสาวอรดา  สีดำ
 
1. นางณัฐนภา  ต้นงาม
2. นางสาวศศิธร  ไกยสิทธิ์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลดา  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงนภัสริน  แก้วละมุล
3. เด็กชายสุทธิราช  ศรีเลิศ
 
1. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ
2. นางอภิญญาพร  วรแสน
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตาภรณ์  ประมวล
2. นายชัยรัตน์  ระยับศรี
3. นายปรีดี  สีตะวัน
 
1. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ
2. นางกรรณิการ์  เครือมาศ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายถิรเดช  รัตนวัน
2. นางสาวสุพัชรินทร์  ทุมหอม
 
1. นางสาวสุพพตา   สิทธิรักษ์
2. นางอภิญญาพร  วรแสน
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กชายสมศักดิ์  ปรังแดง
2. เด็กหญิงโชติกา  สีสัน
 
1. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
2. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรินทร์  ครอบเพชร
2. เด็กชายปวริศ  บุราคร
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญยุทธ  ศรีเลิศ
2. เด็กชายวิศิษฏ์  ศิลาชัย
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำทิพย์  ไชยโชติ
2. นายสมภพ  สุธาอรรถ
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรีญารัตน์  จันดา
2. เด็กชายภราดร  ศรีโสภา
3. เด็กหญิงศศิกาญ  พรมดี
 
1. นายเสถียร  คำชมภู
2. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คำมา
2. เด็กชายชาญยุทธ  ศรีเลิศ
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  ศรีบริบูรณ์
 
1. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
2. นายเสถียร  คำชมภู
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์เทพ  ดวงอินทร์
2. นางสาววัชรี  แหวนวงษ์
3. นางสาวสุปรียา  แสงอุ่น
 
1. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
2. นายกฤดากร  สมบัติกำไร
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุพงศ์  เรือนรส
2. นายอรรถสิทธิ์  แหวนวงษ์
3. นายเมธัส  แซ่ตั้ง
 
1. นายเสถียร  คำชมภู
2. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตินันต์  สุภาทิพย์
2. เด็กชายธีระนนท์  ผ่านพินิจ
3. เด็กชายภูมิระพี  บุญสอน
 
1. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
2. นางสาวอภิญญาพร  วรแสน
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรเนตร  ทองมา
2. เด็กชายภูมิรพี  วิเศษชาติ
3. เด็กชายอลงกรณ์  คำแพง
 
1. นายพงษ์เทพ  บุญแผ้ว
2. นายจิรวัฒน์  เสนาะล้ำ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายศรายุทธ  มูลเหล็ก
2. นายสุวรรณ  มูลแก่น
3. นายไกรวิชญ์  ทองก่ำ
 
1. นายพงษ์เทพ  บุญแผ้ว
2. นายจิรวัฒน์  เสนาะล้ำ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 5 1. เด็กชายตะวันฉาย  สุขเติม
2. เด็กหญิงปรารถนา  ธนะชาติ
3. เด็กหญิงวทันยา  สีดำ
 
1. นางวรนุช  หน่างเกษม
2. นายพงษ์เทพ  บุญแผ้ว
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิตา  อาภรณ์
2. นายชิณกรณ์  เข็มอ่อน
3. นายอนุชิต  นีระไทย
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางมาลินี  งามแสง
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสกร  ศิริสำราญ
2. เด็กหญิงรัตนา  ดวงตา
3. เด็กหญิงวริศรา  โคตพันธ์
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางมาลินี  งามแสง
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทินมณี  พงษ์สุระ
2. นางสาวนิรมล  บุตรดา
3. นางสาวสุภัสสรา  ระยับศรี
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงการะเกด  ปิ่นหอม
2. เด็กหญิงวรรัตน์  แสงมาศ
3. เด็กหญิงอุมาพร  รถยัง
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติกาญน์  บุญประกอบ
2. นางสาวณัฐริกา  สลายทอง
3. นางสาวปวีณา  ก้านเหลือง
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงปริยาภรณ์  สัตย์รักษ์
3. เด็กหญิงพิมพิกา  บุญประกอบ
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  แหวนเงิน
2. นางสาวบัวแก้ว  สุขเมือง
3. นางสาวปวรา  อุ่นเกิด
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
83 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรัชญา  ราษี
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
84 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรัณย์  พวงทอง
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
85 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิตรกร  โคษา
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
86 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนทา
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
87 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศรัณย์  พวงทอง
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
88 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สอิ้งทอง
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
89 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภษร  ธนะชาติ
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
90 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตพจน์  อ้นทอง
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ใจกล้า
3. นายจิตรกร  โคษา
4. นางสาวชลลดา   สว่างภพ
5. เด็กชายชัยวัฒน์  สอิ้งทอง
6. นางสาวทัศนาวลัย  เติมใจ
7. นายธนพล  แสงมาศ
8. นายบริณต  พงษ์สุระ
9. นายบุลากร  พงษ์สุระ
10. เด็กหญิงบุศพรชณะ  ศรีโสภา
11. เด็กชายปรัชญา  ราษี
12. เด็กหญิงผกาวรรณ  อสิพงษ์
13. เด็กหญิงพัชราภรณ์   พันธ์เดช
14. นายพีรพงษ์  เกษกุล
15. เด็กหญิงภรณ์นิภา  หงำกระโทก
16. เด็กชายภานุวัฒน์  อุดร
17. นายภานุเดช  สายสินธุ์
18. นางสาวยุพารัตน์  สีนิล
19. นายรุ่งโรจน์  เนตรกาศ
20. นางสาววรรณิภา  ดวงตา
21. เด็กชายวรเชนทร์  ไธสง
22. นางสาววาสนา  ใสแสง
23. เด็กชายวิทยาวัฒน์  นามแก้ว
24. นายศรัณย์  พวงทอง
25. เด็กหญิงศุภลักษ์  รัตนวัน
26. นายศุภษร   ธนะชาติ
27. นายสมบัติ  ศรีเลิศ
28. นางสาวสุภาพร   โสดาธาตุ
29. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนทา
30. นายอรรถสิทธิ์  แหวนวงษ์
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
2. นายยอดยิ่ง  จันทะดวง
3. นางวิไลพร  จิตต์มั่นการ
4. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด
5. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
6. นางพเยีย  ห้วยจันทร์
7. นางบุญเรือน  คูณทวี