สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 23 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   วรบุตร
 
1. นางเพียงอัมพร   เกิดศิริณฤดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสกาวใจ   คำจันทร์
 
1. นางเพียงอัมพร   เกิดศิริณฤดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา   จันทรัตน์
 
1. นางสาวเพียงอัมพร   เกิดศิริณฤดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุกัญญา   พันโนริด
 
1. นางเพียงอัมพร   เกิดศิริณฤดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรรพษา   ชาลี
2. เด็กหญิงลลนา   โสดาดวง
 
1. นายกฤษฎา   พิมพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวมยุริญ  ทิพดง
2. นางสาวเจษฎาภรณ์   พิมพันธ์
 
1. นายกฤษฎา   พิมพันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายอัฐพล  สิงหลพ
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขวัญฤทัย  สุขพันธ์
 
1. นางสาวประไพศรี   พุฒพวง
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงนันทชา  รักษาชาติ
2. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  วรงค์
3. เด็กหญิงอัณฐรีญา  ทองลือ
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
2. นางสาวพัชรี  บุญโสม
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจรูญรัตน์  วรบุตร
2. นางสาวช่อลัดดา  วรบุตร
3. นางสาวเกวลิน  วรบุตร
 
1. นางสาวประไพศรี   พุฒพวง
2. นางสาวพัชรี  บุญโสม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรกนก  พอกพูน
2. เด็กหญิงปาณิศา  วรสังข์
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
2. นางสาวประไพศรี   พุฒพวง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวมาริษา  พิมพันธ์
2. นายอุดมศักดิ์  ชราศรี
 
1. นางสาวประไพศรี   พุฒพวง
2. นางสาวพัชรี  บุญโสม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทวีศักดิ์  บุญเชิญ
 
1. นางสาวพัชรี  บุญโสม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นายกิตติศักดิ์  ชารี
 
1. นางสาวพัชรี  บุญโสม
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายดช.ณัฐพล   จำปาอ่อน
2. เด็กหญิงปพิชญา   วรบุตร
3. เด็กชายเจษฎา   เรืองศรี
 
1. นางบังอร  แสนทวีสุข
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.67 เงิน 8 1. นางสาวจิราพา   นันทะบัน
2. นางสาวนพมาศ   บุตรมณี
3. นางสาวเกศแก้ว   ป้องเศร้า
 
1. นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรเดช   แสงสกุล
2. เด็กชายมินทดา   พรมลี
 
1. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.06 ทองแดง 11 1. เด็กชายเจตนันท์   บัวลอย
2. เด็กชายเฉลิมพล   อินทิเดช
 
1. นางอำนวย  ไกรสีทุม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 13 1. เด็กชายวัชระพงษ์   สิงห์โตทอง
 
1. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.5 เงิน 9 1. นายสิทธิชัย   ชราศรี
 
1. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.57 เงิน 22 1. เด็กหญิงพรปวี  พิมโคตร
2. เด็กชายอนุชิต   วราพุฒ
 
1. นายสุจินต์    สมหมาย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 17 1. นางสาวผ่องพรรณ   สุรวิทย์
2. นายอภิชัย    ชารี
 
1. นายสุจินต์   สมหมาย
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายดช.ศิริเกษ   เอกศิริ
2. เด็กชายทวีศักดิ์   บุญเชิญ
 
1. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายวิทวัส   ชาญเลิศ
2. นางสาวสุชาวดี   วรบุตร
 
1. นางจาระไน   ศรีสุธรรม
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงอลิสา   เอกศิริ
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวฐิรารีย์    ชราศรี
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายพีระพงษ์  สายตา
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 6 1. นางสาวอรัญญา  ชาลี
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายชัชธราวุฒิ  ชารีผล
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.75 เงิน 14 1. นางสาวนิพัทธา  วราพุฒ
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรินทร  บุญลา
 
1. นางสาวสุกัญญา  สีแสด
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นายพีระพงษ์  สายตา
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรินทร  บุญลา
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขนิษฐา   ชาญเลิศ
 
1. นางสาวอคัมร์สิริ  มีดี
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิติมน  สุรวิทย์
2. เด็กหญิงอนงนาฎ   สุรวิทย์
3. เด็กชายอภิวัฒน์   สุรวิทย์
 
1. นางเพียงอัมพร   เกิดศิริณฤดี
2. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรทิพย์   ผ่านพินิจ
2. นายวันเฉลิม   ศรีสุธรรม
 
1. นางเพียงอัมพร   เกิดศิริณฤดี
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายจิรวัฒน์   เอกศิริ
2. เด็กชายธนากร    เวียงคำ
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวพรฐิรัตน์  มะณี
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 15 1. นายจิรพงษ์   เรืองแสน
2. นายสมศักดิ์   สมนึก
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวพรฐิรัตน์  มะณี
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายฐิติพันธ์   ชราศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ไชยวัฒน์
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวพรฐิรัตน์  มะณี
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงพิยดา   สมนึก
2. เด็กหญิงวรรณวิษา    จันทรัตน์
 
1. นายทำนุ  ชาภักดี
2. นางสาวพรฐิรัตน์  มะณี
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชลิตา    สมนึก
2. เด็กหญิงพัชราภา   น่วมพันธ์
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวพรฐิรัตน์  มะณี
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นายอรรถพล  ชารี
2. นายเลวุธ  มณีวงษ์
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวพรฐิรัตน์  มะณี
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายภานุเดช   ศรีโสดา
2. นายศักดา   พิมพันธ์
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวพรฐิรัตน์  มะณี
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลิดา   ศรีเชียงพิมพ์
2. เด็กหญิงธนาภา   วาสิงหล
3. เด็กหญิงศรัญญา    พิมพันธ์
 
1. นางสาววิไล  ทะวีสุข
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 12 1. นายจตุพล  ชราศรี
2. นางสาวทิพย์สุดา  วิบูลย์กูล
3. นายพงษ์สิทธิ์  เรืองศรี
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นางสาววิภาวี   จันที
2. นางสาวสุดารัตน์   แจ้งนาม
3. นางสาวสุพินญา   วราพุฒ
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
2. นางสาววิไล  ทะวีสุข
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.8 ทอง 9 1. เด็กชายนันทยศ   วราบุตร
2. เด็กชายวงศกร   เนตรหลับ
3. เด็กหญิงศศิธร   วราพุฒ
 
1. นางสาวจาระไน    ศรีสุธรรม
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 9 1. นางสาวจริญญา   แหยมคง
2. นายปฏิพล   ชารี
3. นายวิชญะ   ชราศรี
 
1. นางสาวจาระไน   ศรีสุธรรม
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.87 ทอง 9 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   บัวลอย
2. เด็กหญิงศิราณี   แก้วพวง
3. เด็กหญิงอาทิตยา   จันทะศิลา
 
1. นางสาวจาระไน   ศรีสุธรรม
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.5 ทอง 13 1. นางสาวชฎาพร   ทวีจิตร
2. เด็กชายวรรณิษา   พิมพันธ์
3. นางสาววราภรณ์   พิมพันธ์
 
1. นางสาวจาระไน   ศรีสุธรรม
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
51 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์   ชาลี
2. เด็กชายทวีศักดิ์   วรบุตร
3. เด็กหญิงพัชรี   วรบุตร
 
1. นางเพียงอัมพร   เกิดศิริณฤดี
2. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
 
52 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร   ทิ่มสันเทียะ
2. นางสาวปัญญาพร    ชาลี
3. นายยอดเจริญ   วราพุฒ
 
1. นางเพียงอัมพร   เกิดศิริณฤดี