สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายดช.ณัฐพล   จำปาอ่อน
2. เด็กหญิงปพิชญา   วรบุตร
3. เด็กชายเจษฎา   เรืองศรี
 
1. นางบังอร  แสนทวีสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรเดช   แสงสกุล
2. เด็กชายมินทดา   พรมลี
 
1. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชลิตา    สมนึก
2. เด็กหญิงพัชราภา   น่วมพันธ์
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวพรฐิรัตน์  มะณี