สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา   จันทรัตน์
 
1. นางสาวเพียงอัมพร   เกิดศิริณฤดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรรพษา   ชาลี
2. เด็กหญิงลลนา   โสดาดวง
 
1. นายกฤษฎา   พิมพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวมยุริญ  ทิพดง
2. นางสาวเจษฎาภรณ์   พิมพันธ์
 
1. นายกฤษฎา   พิมพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นายกิตติศักดิ์  ชารี
 
1. นางสาวพัชรี  บุญโสม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.06 ทองแดง 11 1. เด็กชายเจตนันท์   บัวลอย
2. เด็กชายเฉลิมพล   อินทิเดช
 
1. นางอำนวย  ไกรสีทุม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 13 1. เด็กชายวัชระพงษ์   สิงห์โตทอง
 
1. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายวิทวัส   ชาญเลิศ
2. นางสาวสุชาวดี   วรบุตร
 
1. นางจาระไน   ศรีสุธรรม
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิติมน  สุรวิทย์
2. เด็กหญิงอนงนาฎ   สุรวิทย์
3. เด็กชายอภิวัฒน์   สุรวิทย์
 
1. นางเพียงอัมพร   เกิดศิริณฤดี
2. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายจิรวัฒน์   เอกศิริ
2. เด็กชายธนากร    เวียงคำ
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวพรฐิรัตน์  มะณี
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นายอรรถพล  ชารี
2. นายเลวุธ  มณีวงษ์
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวพรฐิรัตน์  มะณี