สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 23 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   วรบุตร
 
1. นางเพียงอัมพร   เกิดศิริณฤดี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงนันทชา  รักษาชาติ
2. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  วรงค์
3. เด็กหญิงอัณฐรีญา  ทองลือ
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
2. นางสาวพัชรี  บุญโสม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.67 เงิน 8 1. นางสาวจิราพา   นันทะบัน
2. นางสาวนพมาศ   บุตรมณี
3. นางสาวเกศแก้ว   ป้องเศร้า
 
1. นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.5 เงิน 9 1. นายสิทธิชัย   ชราศรี
 
1. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.57 เงิน 22 1. เด็กหญิงพรปวี  พิมโคตร
2. เด็กชายอนุชิต   วราพุฒ
 
1. นายสุจินต์    สมหมาย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายดช.ศิริเกษ   เอกศิริ
2. เด็กชายทวีศักดิ์   บุญเชิญ
 
1. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงอลิสา   เอกศิริ
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.75 เงิน 14 1. นางสาวนิพัทธา  วราพุฒ
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นายพีระพงษ์  สายตา
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 15 1. นายจิรพงษ์   เรืองแสน
2. นายสมศักดิ์   สมนึก
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวพรฐิรัตน์  มะณี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายฐิติพันธ์   ชราศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ไชยวัฒน์
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวพรฐิรัตน์  มะณี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายภานุเดช   ศรีโสดา
2. นายศักดา   พิมพันธ์
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวพรฐิรัตน์  มะณี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลิดา   ศรีเชียงพิมพ์
2. เด็กหญิงธนาภา   วาสิงหล
3. เด็กหญิงศรัญญา    พิมพันธ์
 
1. นางสาววิไล  ทะวีสุข