สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายอัฐพล  สิงหลพ
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรกนก  พอกพูน
2. เด็กหญิงปาณิศา  วรสังข์
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
2. นางสาวประไพศรี   พุฒพวง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวมาริษา  พิมพันธ์
2. นายอุดมศักดิ์  ชราศรี
 
1. นางสาวประไพศรี   พุฒพวง
2. นางสาวพัชรี  บุญโสม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 17 1. นางสาวผ่องพรรณ   สุรวิทย์
2. นายอภิชัย    ชารี
 
1. นายสุจินต์   สมหมาย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวฐิรารีย์    ชราศรี
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายพีระพงษ์  สายตา
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 6 1. นางสาวอรัญญา  ชาลี
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายชัชธราวุฒิ  ชารีผล
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงพิยดา   สมนึก
2. เด็กหญิงวรรณวิษา    จันทรัตน์
 
1. นายทำนุ  ชาภักดี
2. นางสาวพรฐิรัตน์  มะณี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 12 1. นายจตุพล  ชราศรี
2. นางสาวทิพย์สุดา  วิบูลย์กูล
3. นายพงษ์สิทธิ์  เรืองศรี
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นางสาววิภาวี   จันที
2. นางสาวสุดารัตน์   แจ้งนาม
3. นางสาวสุพินญา   วราพุฒ
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
2. นางสาววิไล  ทะวีสุข
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.8 ทอง 9 1. เด็กชายนันทยศ   วราบุตร
2. เด็กชายวงศกร   เนตรหลับ
3. เด็กหญิงศศิธร   วราพุฒ
 
1. นางสาวจาระไน    ศรีสุธรรม
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 9 1. นางสาวจริญญา   แหยมคง
2. นายปฏิพล   ชารี
3. นายวิชญะ   ชราศรี
 
1. นางสาวจาระไน   ศรีสุธรรม
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.87 ทอง 9 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   บัวลอย
2. เด็กหญิงศิราณี   แก้วพวง
3. เด็กหญิงอาทิตยา   จันทะศิลา
 
1. นางสาวจาระไน   ศรีสุธรรม
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.5 ทอง 13 1. นางสาวชฎาพร   ทวีจิตร
2. เด็กชายวรรณิษา   พิมพันธ์
3. นางสาววราภรณ์   พิมพันธ์
 
1. นางสาวจาระไน   ศรีสุธรรม
2. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์   ชาลี
2. เด็กชายทวีศักดิ์   วรบุตร
3. เด็กหญิงพัชรี   วรบุตร
 
1. นางเพียงอัมพร   เกิดศิริณฤดี
2. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร   ทิ่มสันเทียะ
2. นางสาวปัญญาพร    ชาลี
3. นายยอดเจริญ   วราพุฒ
 
1. นางเพียงอัมพร   เกิดศิริณฤดี