สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 54.8 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจันจิรา  สุภาษี
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เติบโต
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พวงพันธ์
 
1. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภัสสรณ์  นาดี
2. นางสาวปิยะดา  พิลาดี
3. นางสาวรศิมา  พุทธา
4. นางสาวลักขณา  แจ่มเชื้อ
5. นางสาววนิดา  ยาเคน
6. นางสาววนุสรา  กงล้อม
7. นางสาววัลนภา  เทียงมา
8. นางสาววิลาวัลย์  พิมพา
9. นางสาวสิริกร  สืบหล้า
10. นางสาวสุพัตรา  กาวัน
 
1. นางประไพ  หาไชย
2. นายอาคเนย์  มีคุณ
3. นายอภินัทธ์  พลชัย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทินภัทร  เที่ยงทัศน์
2. เด็กชายอนุสรณ์  หาคำบุตร
 
1. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย
2. นายสุจิน  คูณเมือง
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุปราณี  เจริญศิลป์
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง