สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชลันธร  ชัยภักดี
 
1. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายถนัดกิจ  กล้าหาญ
2. เด็กชายรัฐพงษ์  จิตรบรรจง
 
1. สิบเอกศราวุธ  จิบจันทร์
2. นายราม  โสวัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63.73 ทองแดง 4 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ทองหลาง
2. เด็กชายเขต  กล้าหาญ
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นายพิชิตชัย  ศิวินัย
2. นางสาวมนธิยา  มิ่งมะลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
2. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร
 
5 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินตนา  เพ็งกระจ่าง
2. นางสาวธัญญารัตน์  เติมโต
3. นางสาวธิญากร  คงนาค
 
1. นายสุจิน  คูณเมือง
2. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย