สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิภาพร  ดวงงอก
 
1. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญจริง
 
1. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชรพล  ครองยุติ
 
1. นางสมจิต  พ่วงจีน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์จิรา  สลักคำ
2. นางสาวจุฑามาศ  ไชยคุณ
3. นางสาวณิลยา  จันพูล
 
1. นางสมจิต  พ่วงจีน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมิตรธิดา  สันทวี
2. นางสาวอพิยา  มาหา
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิติยา  บุญไฮ้
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายรุ่งระวี  เสนะ
 
1. นางสาวสริดา  จำปาหอม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โททอง
 
1. นางสาวสิริยาพร  บุษบิน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประสานวงค์
2. เด็กชายภานุพงศ์  พาประกอบ
3. เด็กหญิงอธิติยา  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ทองแสน
2. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงศธร  พันเหนือ
2. นางสาวศุกิจพร  คำกิ่ง
3. นายศุภชัย  บูรพา
 
1. นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์
2. นางบุษบา  แสงศิริ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  โสดามา
2. เด็กหญิงทักษพร  โพธิ์ขาว
3. เด็กหญิงนิตยา  เสมามิ่ง
4. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเลิศ
5. เด็กหญิงมณีวรรณ  จันทร์หอม
 
1. นายชนะพล  เนตรแก้ว
2. นายธนวัฒน์  แก้ววิชัย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐภรณ์  พูนมณี
2. นางสาวปนัดดา  อาจวิชัย
3. นายภานุพงศ์  โทแจ่ม
4. นางสาววรรษมน  มาสุข
5. นายเสฎฐราวุฒิ  ชาภักดี
 
1. นางคัคนางค์  พื้นผา
2. นายสันติ  ประการแก้ว
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวันชัย  ศรีระพันธ์
 
1. นายไพฑูรย์  กะมุล
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมานมาศ  บุญสุข
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุดสาเดช
 
1. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจำปา
2. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติมา  วรรณุวิน
2. นางสาวประภัสสร   ตะจันดา
 
1. นายพัชระ   วงค์เจริญ
2. นายอานุภาพ  เรืองศรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวรัตน์มณี  ไชยขันตรี
 
1. นางปริชาติ   วงค์เจริญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายฐิติกร  นามโคตร
 
1. นางปริชาติ   วงค์เจริญ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุพล
 
1. นายธนาวิท  แสนสุขใส
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายนัฐพงษ์  พื้นผา
 
1. นางฐิติพร  พรมโสภา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายรัตนพล  สายสุนา
 
1. นายทองชัย  กอแก้ว
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุนีรัตน์  พื้นผา
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายสุขสวัสดิ์  แต้มทอง
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาสุรีย์  วงษ์แก้ว
 
1. นางสาวมะณี   ศรีสันต์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 74.67 เงิน 4 1. นางสาวนพเก้า  ปิ่นประไมย์
 
1. นางสาวมะณี  ศรีสันต์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนิษฐา  ไชยคุณ
 
1. นางสาวมะณี  ศรีสันต์
 
26 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฏา  ใจเครือ
2. นางสาวขวัญธิดา  พิมพ์ศรีโคตร
3. นางสาวณัทฐิยา  รุณเจริญ
4. นางสาวน้ำทิพย์  เผื่อแผ่
5. นางสาวอาทิตยากรณ์  นะวัน
 
1. นางสาวมะณี  ศรีสันต์
2. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลชนาท  สุขเนตร
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้วสง่า
3. เด็กหญิงพรสุดา  กงล้อม
 
1. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
2. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  เลขกลาง
2. เด็กชายภูริเดช  คำหล้า
 
1. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย
2. นางสาวจิราพร  วงศ์ประเทศ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายจุลจักร  บุญจริง
2. เด็กชายพงศกร  จันหอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
2. นางสาวจิราพร  วงศ์ประเทศ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายถนัดกิจ  กล้าหาญ
2. เด็กชายรัฐพงษ์  จิตรบรรจง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
2. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรวรรณ  ทองสุ
2. นายอดิศร  จันหอม
 
1. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย
2. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวปนัดดา  สิงห์เสน
2. นางสาวภลิตา  บุญนำ
 
1. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย
2. นายสุจิน  คูณเมือง
 
33 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีระภาพ  จิบจันทร์
2. เด็กชายสมเจษฎาพร  ชูศรีทอง
3. เด็กชายโอศิริ  สุขชาติ
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร
2. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75.8 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขียวอ่อน
2. เด็กชายธนพล   บุญขันธ์
3. เด็กชายวัชรพงษ์  บุญสนอง
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางสาวสริดา  จำปาหอม
 
35 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิโชค  นันทา
 
1. นายสุจิน  คูณเมือง
 
36 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  โพธิ์พุ่ม
 
1. นายสุจิน  คูณเมือง