สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิยา  คำโสภา
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 11 1. นางสาวนันทิดา  รักษาพล
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลวรินทร์  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริญญาพร  สมศรี
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงสุด
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัตน์ธญา  ไชยคุณ
2. เด็กชายธนาวุธ  ทวีบุญ
3. เด็กหญิงปนัดดา  จันทะมั่น
 
1. นางสาวอัมพร  โกศล
2. นางสาวจุฑามาศ  โกศล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวจินดานุช  บุตรทอง
 
1. นางสาวอัมพร  โกศล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  ใสดี
2. นางสาวกิริยาพร  กันหาสุข
3. นางสาวอนัญญา   บุญสร้อย
 
1. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์
2. นางสาวมาริษา  พานจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  โกศล
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  ปื้มหอม
3. เด็กชายสุภิชัย  ภูนุภา
 
1. นายอนุศิษฏ์  โกศล
2. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94.13 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุศรา  พรมอารักษ์
2. เด็กหญิงเกษมณี  โจมสติ
 
1. นางเกษร  เจริญตา
2. นายไหว  เจริญตา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  อัดจันทึก
2. เด็กชายวิษณุศร  สุขชาติ
 
1. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทนพงษ์  ไชยขันตรี
2. นายทาระเทพ  เอกทัน
3. นายสิทธิศักดิ์  ศรีคำ
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นางสาคร  จันดาบุตร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชื่นชาย
2. เด็กหญิงลลิตา  บุตรโท
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เพ็งแจ่ม
4. เด็กหญิงสุชานาฎ  จอมพันธ์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  อินทร์ปัญญา
 
1. นางสาววันวิสา  ประสพสุข
2. นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรธิดา  พิมพ์พิพัฒน์
2. นางสาวรัตนา  จันพูล
3. นางสาววิจิตรา  ยุทธพันธ์
4. นางสาววิภาสิริ  มีพันธ์
5. นายสุบิน  ศิริบูรณ์
 
1. นายอาคเนย์  มีคุณ
2. นางคัคนางค์  พื้นผา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลลิตา  แก้ววิชัย
2. นางสาววรนาฎ  จิบจันทร์
3. นางสาววรวรรณ  สมบัติ
4. นางสาวสุดารัตน์  แก้วคำ
5. นางสาวเบญจรงค์  ใจเครือ
 
1. นางคัคนางค์  พื้นผา
2. นายสันติ  ประการแก้ว
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิรติพงษ์  วงศ์สุธา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  วอทอง
3. เด็กชายณัฐวัตร  ธรรมมา
4. เด็กชายภานุวัฒน์  สุขชาติ
5. เด็กชายอิศราวิวัฒน์  คำหอม
 
1. นางประไพ  หาไชย
2. นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรจรรยา  บุญส่ง
 
1. นายไพฑูรย์  กะมุล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.71 ทอง 11 1. เด็กชายพัฒนพงษ์   ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงอลิชา   แจ่มสงค์
 
1. นางสาววันวิสา  ประสพสุข
2. นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมานิตย์  จันทราภรณ์
2. นางสาวสุภัทรชา  กล้าหาญ
 
1. นางประไพ  หาไชย
2. นายอาคเนย์  มีคุณ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงวริศรา  แสวง
 
1. นายธนาวิท  แสนสุขใส
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ผลาวัลย์
 
1. นางปริชาติ   วงค์เจริญ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวขนิษฐา  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางปริชาติ   วงค์เจริญ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวศุภรัตน์  คำนาโฮม
 
1. นายธนาวิท  แสนสุขใส
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกอร  สมภาวะ
2. เด็กหญิงปิยนุช  วงษ์ใหญ๋
 
1. นายธนาวิท  แสนสุขใส
2. นางปริชาติ   วงค์เจริญ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปาร์มเมฆ  พรมสิงห์
 
1. นายธนาวิท  แสนสุขใส
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุวรรณสิงห์
2. เด็กหญิงนัฐมล  เที่ยงทัศน์
3. เด็กหญิงเทวี  ทองทิพย์
 
1. นายธนาวิท  แสนสุขใส
2. นางปริชาติ   วงค์เจริญ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  พวงพิมพ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เต๊จะเทพ
3. นายพัฒนพงษ์  ครองยุติ
 
1. นายอานุภาพ  เรืองศรี
2. นายธนาวิท  แสนสุขใส
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  โชคดี
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  ดวงดาว
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  โชคดี
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิโชค  นันทา
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวิช  จันประสิทธิ์
 
1. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรวิช  จันประสิทธิ์
 
1. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สนผล
 
1. นางสาวสิริยาพร  บุษบิน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ละชินลา
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  บัวทอง
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ศรีชาลี
3. นางสาวชฏาพร  แก้วแดง
4. เด็กชายธนากร  ดวงดาว
5. เด็กชายธีระยุทธ  หารพรม
6. เด็กหญิงนฤมล  พรรณโคตร
7. นางสาวพนิดา   บุญเรืองศรี
8. เด็กหญิงวรกานต์  สุขชาติ
9. เด็กหญิงวรนุช  จุลหอม
10. เด็กหญิงวาสนา  คำเรืองบุญ
11. เด็กชายวินัย  แก้วกันหา
12. เด็กชายวุฒิชัย  ละชินลา
13. เด็กหญิงศดานันท์  โกศล
14. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ขาว
15. เด็กชายสรวิช  จันประสิทธิ์
16. เด็กชายสหรัฐ  ฐานโอฬาร
17. เด็กชายสิทธิโชค  นันทา
18. เด็กหญิงสุธาสินี  ณะวัน
19. เด็กหญิงอลิชา  ชุยทอง
20. เด็กชายเจษฎา  ตรันนา
21. เด็กชายเรืองศักดิ์  โชคดี
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
2. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ
3. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
4. นายธนาวิท  แสนสุขใส
5. นายกวี  ซุยทอง
6. นายสุจิน  คูณเมือง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคงคา  จิบจันทร์
2. เด็กชายชาญณรงค์  ทองทิพย์
3. เด็กชายณัฐวัตร  ธรรมมา
4. เด็กชายภานุมาศ  เสนะ
5. เด็กชายสราวุทธ์  อรศรี
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทิวา
 
1. นายกวี  ซุยทอง
2. นายธนาวิทย์  แสนสุขใส
3. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัตร  ธรรมมา
2. นายทศพล  วอทอง
3. นายธนราชันย์  สารบรรณ
4. นายสุขสวัสดิ์  แต้มทอง
5. นายอธิปไตย์  คำศรี
6. นายไชยกรานต์  เจือทอง
 
1. นายกวี  ซุยทอง
2. นายอานุภาพ  เรืองศรี
3. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรจักร์  แม่นทอง
 
1. นายทองชัย  กอแก้ว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเนตรธิดา  ศรีหวาด
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววริศรา  อำภะรัต
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หวลคนึง
 
1. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวณิชารีย์  พื้นสวรรค์
 
1. นายทองชัย  กอแก้ว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสราวุทธ์  อรศรี
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตนัย  โททอง
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิ่มนวล  อุตระพยอม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตนัย  โททอง
2. เด็กชายชัยอนันต์  เจือทอง
3. นายณัชพล   อารีย์
4. เด็กชายธนภัทร  ไชยขันตรี
5. เด็กหญิงนิชาภัทร  บุญบู่
6. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ศรีหาบุตร
7. เด็กชายรินรดา  ชาภักดี
8. เด็กหญิงวรรณภา  เปรมประชา
9. เด็กหญิงสุภาพร  เรือนรส
10. เด็กชายอภิรักษณ์  อัมภรัตน์
 
1. นายกวี  ซุยทอง
2. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
3. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุไรพร  สุขชาติ
2. นายทิวากร  บุตรโท
3. นายธนศักดิ์  ต้นจันดี
4. นายนัฐพล  ยิ้มเกิด
5. นางสาวปรัชญา  เครือบุตร
6. นางสาวพรวิภา  เพียยา
7. นายวชิระ  เกษี
8. นายวีระศักดิ์  วาระสุข
9. นางสาวสุพัตรา  เสนาภักดิ์
10. นางสาวเสาวภาคย์  พละศักดิ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา
2. นางสุกิจ  ศรีปาน
3. นางสาวสิริยาพร  บุษบิน
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  สายสมบัติ
3. เด็กหญิงบุญนุช  สาระบูรณ์
4. เด็กหญิงวรรณษา  อินณรงค์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดอนภูมา
6. เด็กหญิงสิริยากร  สีดา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
3. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม
4. นางชนิดา   เนตรแก้ว
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.28 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  สายทอง
2. นางสาวนารีรัตน์  แก้วตา
3. นางสาวพานิดา  สีดา
4. นางสาวสุนันทา  แสงเดช
5. นางสาวอรพรรณ  ปัญญาใส
6. นางสาวอริยา  รักษาเชื้อ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
3. นางคัคนางค์  พื้นผา
4. นางสาววราภรณ์   สมดี
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประสิทธิ์  พลเสนา
 
1. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม
 
52 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววาสนา  คำเรืองบุญ
 
1. นางสาวมะณี  ศรีสันต์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริประภา  คำเลื่อม
 
1. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม
 
54 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  พรมชาติ
2. นายจารุพงศ์  จันพูล
3. นางสาวนันธิญา  โพธิ์ขาว
4. นางสาววิภาวรรณ  ราชโสภา
5. นางสาวสุดา  พละศักดิ์
 
1. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม
2. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.27 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  ถุงทรัพย์
2. นายวัชรินทร์  จันทร์สิงห์
3. นายอรรถพล  สุพิษ
4. นายเจตอดุล  วามะสิงห์
5. นายเนติพงษ์  โพธิ์ขาว
6. นายเริงฤทธิ์  ฉลาดศรี
 
1. นายทธ  ทองภามี
2. นายพัชระ  วงค์เจริญ
3. นายพิทยา  จันดาบุตร
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลดา  อาจเอี่ยม
2. นางสาวชลธิชา  พรมมุณี
3. นางสาวนทพรรณ  ยอดใส
4. นางสาวภัทรวดี  ไชยะพันธ์
5. นางสาวสิทธิประภา  โนนสังข์
6. นางสาวสุทธิลักษณ์  พื้นพรม
7. นางสาวสุพรรณี  สมขาว
8. นายอธิพันธ์  รัศมี
9. นางสาวอรัญญา  แสนอินทร์
10. นางสาวแจ่มนภา  จันทร์หอม
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
2. นายพิทยา  จันดาบุตร
3. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจำปา
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ปัสสาสุ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คณาบุตร
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  คำหยาด
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  บุญเริ่ม
5. เด็กหญิงสุพาณี  เจือทอง
 
1. นายทองชัย  กอแก้ว
2. นายรณกฤต  ก้อนภูธร
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สลักคำ
2. นางสาวนิรชา  บุญบู่
3. นางสาวปรียาภัทร์  ยูที
4. นางสาวสุทธิดา  สทอนเมือง
5. นางสาวอารีญา  ภูมิสองชั้น
 
1. นายทองชัย  กอแก้ว
2. นายรณกฤต  ก้อนภูธร
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาววรรณิภา  ศรีหาเวช
2. นางสาวสมปรารถนา  สายจันทร์
3. นางสาวสุภาวดี  คำกิ่ง
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
2. นางสมจิต  พ่วงจีน
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายตระการ  จวงจันทร์
2. เด็กหญิงธนัชชา  ศรีหาเวช
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ครองยุทธ
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
2. นางสาวณิชาภัส  ประจญ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นาย กิตติพงษ  ไชยภักดิ์
2. นางสาวธมนวรร  จำปาทอง
3. นางสาวปิ่นมณี  คำแพง
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
2. นางสาวณิชาภัส  ประจญ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสัญญา  แต้มทอง
2. นางสาวสิริโสภา  สมใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
2. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิยะดา  สืบสุด
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สะแกวัง
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร
2. นางสาวจิราพร  วงศ์ประเทศ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดามาส  มะลัยทอง
2. นางสาวพรนภา  ทองสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
2. นางสาวจิราพร  วงศ์ประเทศ
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยุทธนา  เรืองหงษา
2. นายสิริดนย์   ตำหนง
3. นายเกรียงไกร   ศรีพรม
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางสาวสริดา  จำปาหอม
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาณิศ  คำศรี
2. เด็กหญิงนฤมล  วงค์คำจันทร์
3. เด็กหญิงสาลินี  สุขชาติ
 
1. นายไหว  เจริญตา
2. นางเกษร  เจริญตา
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดรุณี  จันทร์ทอน
2. นางสาวสุกานดา  อินณรงค์
3. นางสาวอุไรวรรณ  จันทรทง
 
1. นายไหว  เจริญตา
2. นางเกษร  เจริญตา
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ยุทธเลิศ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เลาหะวนิชย์
3. เด็กหญิงลภัสรดา  อำนวยโภชน์
 
1. นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง
2. นายปรีชา  พูลเพิ่ม
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายวรวุฒิ  ทองทิพย์
2. นายวรเมธ  อำนวยโภชน์
3. นายวัชรินทร์  ภูถูกหมอก
 
1. นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง
2. นายปรีชา  พูลเพิ่ม
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  ทองสุ
2. เด็กหญิงธัญญาธรณ์  ขุนเจริญ
3. เด็กหญิงวิภายี  ศรีโชค
 
1. นางกัลยาณี  ไชยธรรม
2. นางบุณิกา  สุริยะลังกา
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภาภรณ์  จิบจันทร์
2. นางสาวรัตติญาภรณ์  จิบจันทร์
3. นางสาวเพ็ญนภา  สีมา
 
1. นางกัลยาณี  ไชยธรรม
2. นางบุณิกา  สุริยะลังกา
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรพนธ์  สุวรรณสิงห์
2. เด็กชายธนาภัทร  บุญขันธ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเลื่อม
 
1. นางกัลยาณี  ไชยธรรม
2. นางบุณิกา  สุริยะลังกา
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวจันทนา  วงษ์แก้ว
2. นางสาวจันทนี  วงษ์แก้ว
3. นางสาวรัชนีกรณ์  ประสาน
 
1. นางกัลยาณี  ไชยธรรม
2. นางบุณิกา  สุริยะลังกา
 
74 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญฤดี   สีเหลือง
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
75 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเสาวลักษ์  อาโต่
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
76 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณพภาดล  พิลา
2. เด็กหญิงปริศนา  รุ่งเป้า
3. เด็กหญิงปิยวรรณ   บุญเพิ่ม
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
2. นางวิชุดา  ตำหนง
 
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  จันทร์หอม
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐพงษ์  พื้นผา
 
1. นางฐิติพร  พรมโสภา
 
79 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องอิสาน  สูงสุด
2. เด็กชายวัชรพงษ์  จิบจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
2. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร