สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุนิสา  สีดา
 
1. นางสมคิด  นวลศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทักษิณา  ส่งเสริม
 
1. นางนฤมล  หาญศึก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรินรดา  สงแก้ว
 
1. นางสมจิตร  บัวแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวแคทรียา  จิตรแสวง
 
1. นางสาววรรณวิมล  จำปาหอม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิสา  มะลิต้น
 
1. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 10 1. นางสาวชุติกาญจน์  พูลสุข
 
1. นางคนึงนิจ  เดชะคำภู
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  พร้าวงษ์
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินตนา  จิตรนอก
 
1. นางสาวเววิกา  วิมาน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กินรา
2. เด็กหญิงดวงพร  มูลแก้ว
3. เด็กชายอัครเดช  เกษแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาวจันทร์จิรา  เหล่านอก
2. นางสาววราภรณ์  พิมพ์ผาพิน
3. นางสาวสุพัฒตรา  จันทร์โท
 
1. นางคนึงนิจ  เดชะคำภู
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  กุนรา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สังแก้ว
 
1. นางสมจิตร  บัวแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวชโลชา  สมทรัพย์
2. นางสาวพักตร์สุดา  วงษ์ศรีชา
 
1. นางนฤมล  หาญศึก
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   ปุราสาท
 
1. นางเถลิง  จูมสิมมา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวศศิธร  ป้องกัน
 
1. นายเจริญชัย  วันศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลดา  สาแก้ว
2. เด็กชายธนดล  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงภัสราวรรณ  สันทานุลัย
 
1. นางทัศนีย์  อรุณรัมย์
2. นายเจริญชัย  วันศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  เทพช่วย
2. นางสาวสุดาวรรณ  อัฐแป
3. นางสาวสุนันธา  ยืนยาว
 
1. นางสาวสุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม
2. นางสาวพิชยาศิริ  พิมพ์ทราย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สีเหลือง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงดี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ครุธชาติ
 
1. นางสาวสุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม
2. นายเจริญชัย  วันศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  กันตรง
2. นางสาวสุพัตรา  โพธิ์์ขาว
3. นางสาวเกตมณี  บุญเชิญ
 
1. นางสาวสุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม
2. นางสาวพิชยาศิริ  พิมพ์ทราย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทะคำวง
2. เด็กหญิงนิศากร  เปรี่ยมสติ
 
1. นางทัศนีย์  อรุณรัมย์
2. นายเจริญชัย  วันศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอังคณา  สิงห์เงิน
2. นายเกียรติศักดิ์  หงษ์กลาง
 
1. นางทัศนีย์  อรุณรัมย์
2. นางเถลิง  จูมสิมมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพดล  ศรชัย
 
1. นางสุภารัตน์  หอมหวล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาววิชุดา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสุภารัตน์  หอมหวล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  แก้วแดง
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  วรรณเวช
3. เด็กหญิงเสาวคนธ์  กุนรา
 
1. นางสาวปฏิญญา  รอดคำทุย
2. นางสาวอมรรัตน์  สระทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายบรรชา  คำศรี
2. นางสาวปัณฑิดาภรณ์  หาญโสภา
3. นางสาวผ่องมณี  ตาลหอม
 
1. นายศิริพงษ์  เนียมมูล
2. นางภัชรินทร์  ขุขุนธ์เขต
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  คุมมินทร์
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กุลรัษมิ์
 
1. นายนิพนธ์   พลเศรษฐเลิศ
2. นางสาวศิริเนตร  ชินชัย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปริญญา  ยิ้มญวน
2. เด็กชายรัชชานนท์  ทองแดงดี
 
1. นายวงค์พันธ์  เวียงนนท์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนาวิน  โพธิวัฒน์
2. เด็กชายศรายุทธ   วงมาลี
 
1. นางสุทิศา  คงวิภาค
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   คำภิรมย์
2. เด็กหญิงจันทร์ธารา  พูลสุข
3. เด็กหญิงปัทธมาพร  ตั้งมั่น
4. เด็กหญิงปัทมา  บุญสาลี
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาวิชัย
 
1. นายธีรวัฒน์  อุ่นทรัพย์
2. นายรังศรี  ใจมั่น
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 5 1. นางสาวธนญชนก  กาญจนบุตร
2. นางสาวนราวัลย์  ไชยโคตร
3. นางสาวนาขวัญ  ผสมทรัพย์
4. นางสาวศศิธร  บุตราช
5. นางสาวศิรภัทร  บุตราช
 
1. นายธีรวัฒน์  อุ่นทรัพย์
2. นายวีรพล  มีบุญ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สมศรี
2. เด็กหญิงปาณิสรา  โนนสาวงค์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูคำภา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำแก้ว
5. เด็กหญิงอาพัชราพร  จำปี
 
1. นายสุขสำราญ  ทนนศักดิ์
2. นายประทิน  หัสดี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ์  ชัยวงษา
2. นางสาวขัติยาภรณ์  เสียงหวาน
3. นางสาวดอกฝ้าย  เงินลุน
4. นายสมพร  บุตภักดี
5. นางสาวเดวิภา  แสงจันทร์
 
1. นายประทิน  หัสดี
2. นายสุขสำราญ  ทนนศักดิ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอลิสา  สอิ้งทอง
 
1. นายโชคชัย  กลมเกลียว
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติกร  พระพิมพ์
2. เด็กหญิงสาระพี  อุระวงษ์
 
1. นางณัฏฐณิชา  มีราคา
2. นายศุภชัย  วโรรส
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 11 1. นายพล  สามคุ้มพิมพ์
2. นางสาวสุกัญญา  ตั้งมั่น
 
1. นายศุภชัย  วโรรส
2. นางณัฏฐณิชา  มีราคา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  วรรณฤทธิ์
2. เด็กหญิงทองแก้ว  บุญสาร
3. เด็กหญิงมลฤดี  จันทศรี
4. เด็กหญิงวรรณฤดี  ศรีพล
5. เด็กหญิงวาสนา  กินรา
6. เด็กหญิงศิริพร  ศรแก้ว
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ประสงค์
8. เด็กหญิงสุภลักษณ์  จันศรี
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ค่องอ้อย
10. เด็กหญิงเนตรนภา  ชนะชาติ
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ศิลป์นอก
2. นายประหยัด  เสนไสย์
3. นางสาวจำรัส  ตั้งมั่น
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณัฐดา  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองศรี
 
1. นางฐณิญาร์  เสดา
2. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพรธิดา  โพธิ์บุดดี
2. นางสาวภานุมาตร  รอดนางรอง
 
1. นายเจษฎาภรณ์  ทองยา
2. นายประเสริฐ  แสงสว่าง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จิตรแสวง
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวศศิวิมล  กันตรี
 
1. นางธัมมาภรณ์  จูมสิมมา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เนียมจิตร
 
1. นางสาวศศิธร  บุญเนตร
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคฑาวุฒิ  สีผา
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  สุทธิพงษ์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภวัฒน์  สมปาน
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรรัก  สุขวงค์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุรศักดิ์  ขวัญยืน
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรนกพร  โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดวงสว่าง
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
2. นางสาวศศิธร  บุญเนตร
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัชรี  พรมนิล
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกียรติศักดิ์  บุญหนุน
 
1. นางสาวศศิธร  บุญเนตร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอังคาร  สืบสิทธิ์
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิวัฒน์  คำแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมงคล  ทานนท์
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 4 1. นายกฤษณะ  ประสิทธิื
2. นายบรรชา  คำศรี
3. นายพงษ์สิทธิ์  ไพศูนย์
4. นายพีระพล  มีเลิศ
5. นายภูวสิทธิ์  เยือกเย็น
6. นายวุฒิไกร  หงส์กลาง
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
2. นายรังศรี  ใจมั่น
3. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิชิต  ภักดี
 
1. นางภัชรีพร  วงษ์บา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญเลี้ยง
 
1. นางภัชรีพร  วงษ์บา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  จุลแดง
 
1. นางภัชรีพร  วงษ์บา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรวุฒิ  แดนวิบูลย์
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทิดา  พนารินทร์
 
1. นางสุทิศา  คงวิภาค
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสสรณ์  ยอดพูล
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกื้อกูล  สังวัง
 
1. นางสุทิศา  คงวิภาค
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.63 ทอง 7 1. เด็กหญิงอรธิชา  แย้มค้าย
 
1. นางสาวกรพินธ์  บุญเลิศ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทัศนีย์  แก้วมูล
 
1. นางสาวกรพินธ์  บุญเลิศ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภชัย  เสาสี
 
1. นางสาวเววิกา  วิมาน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิชิต  ภักดี
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญญา  นะเนตร์
 
1. นางสาวเววิกา  วิมาน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสสรณ์  ยอดพูล
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายฐาปกรณ์  สิมมาเคน
2. นายธนวัฒน์  เกษสงเคราะห์
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ประชัน
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  หาญบัญญัติ
5. นายมงคล  ทานนท์
6. เด็กชายมนตรี  แสงจันทร์
7. นายอภิวัฒน์  คำแก้ว
8. นายอังคาร  สืบสิทธิ์
9. เด็กชายเกียรติภูมิ  อุ่นจิตร
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
2. นายรังศรี  ใจมั่น
3. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนนทพันธ์  มะโนรัตน์
 
1. นายศุภวิทยา  หอมจิต
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหทัยชนก  ประมูล
 
1. นางสาวนิภาพรรณ   โสพัฒน์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภาพร  สังขะพงษ์
 
1. นายศุภวิทยา  หอมจิต
 
70 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพล   เพชรศิลา
2. นายธนาวุฒิ  แก่นแก้ว
3. นายพีระพัฒน์  สีบัวคำ
4. นางสาวสุทธิดา   ประพันธ์
5. นางสาวอนงค์นาฏ  ทองมนต์
 
1. นางสาวนิภาพรรณ   โสพัฒน์
2. นางธัมมาภรณ์   จูมสิมมา
 
71 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวระอองพิท  คมวิริยะวุฒิ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  อินตะนัย
 
1. นายศุภวิทยา  หอมจิต
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.54 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรประภา  ปูพะมูล
2. นางสาวพิมประภัทร  ดุระยับ
3. นางสาววิภารัตน์  หุ่นแก้ว
4. นางสาวสิริยพร  สีนา
5. นางสาวอรดา  ศรีชาเนตร
 
1. นางสาวมาลินี  แก้วยงค์
2. นางอภิชญา  อ้วนคำภา
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  นนทะการ
2. เด็กชายอัสนี  อาสาดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   กินรา
 
1. นางสาวมยุรี  ภักดีเหลา
2. นางสาวยุพา  คำแพง
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณภาวดี  ลีศรี
2. นางสาวทิพพาภรณ์  อ่อนศรี
3. นางสาวสุทธิดา  มั่นชาติ
 
1. นางสาวมยุรี  ภักดีเหลา
2. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรนา
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ธีระบุตร
3. เด็กหญิงศิริโสภา  ทองใบ
 
1. นางสาวยุพา  คำแพง
2. นางสาวกรพินธุ์  บุญเลิศ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งนภา  หลอดทอง
2. นางสาวศุภมาส  ธรรมพันธ์
3. นางสาวอรดา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวมยุรี  ภักดีเหลา
2. นางสาวยุพา  คำแพง
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูตะวัน  มาทอง
2. เด็กชายวายุกูล  ลาภบุญ
 
1. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
2. นางสาวบุษราคัม  แก้วพวง
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิษณุ  สุทาศรี
2. นายศราวุธ  สุขอ้วน
 
1. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
2. นายมนตรี  สอนไชยญาติ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.56 เงิน 12 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ประชัน
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ  มัฐผา
 
1. นางสาวบุษราคัม  แก้วพวง
2. นางนิพา  แสงกล้า
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษกร  เสาแก้ว
2. เด็กชายเดชานันท์  แสงแก้ว
 
1. นางนิพา  แสงกล้า
2. นางสาวบุษราคัม  แก้วพวง
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธชัย  แสงสีบับ
2. เด็กชายวรวิธ  นาคศรี
 
1. นางสาวภคอร  อำนวย
2. นางนิพา  แสงกล้า
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  ประสิทธิ์
2. นางสาวพัชรี  จันดี
 
1. นางสาวภคอร  อำนวย
2. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนัญญา  เศษจันทร์
2. นางสาวชลธิชา  เนียมจิตร
 
1. นางสาวภคอร  อำนวย
2. นายมนตรี  สอนไชยญาติ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวพิจิตรา   มัสยามาส
2. นางสาวศรัญญา  คลทา
 
1. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
2. นายมนตรี  สอนไชยญาติ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัตสยามนต์  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงสุรางคณา  จำปี
3. เด็กหญิงอุมาติกา  แตะต้อง
 
1. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
2. นางฐณิญา  เสดา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันธวุธ  ชัยโย
2. นายศราวุธ  วิชารักษ์
3. นายสุนันท์  นำผล
 
1. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
2. นายจีระพงษ์  ยงเพชร
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวุฒิธชัย  ชูสวัสดิ์
2. เด็กชายสุธารา  ศรีรักษา
3. เด็กชายอนันตพล  มีแก้ว
 
1. นายมงคล  เพประโคน
2. นายจีระพงษ์  ยงเพชร
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชุถิ่น  สุวรรณคำ
2. เด็กหญิงณิรฎา  มะโนมัน
3. เด็กชายธีระพัฒน์  มาแฮ
4. เด็กหญิงปริฉัตร  กุนรา
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  มีสันทัด
6. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ประทัยบุตร
 
1. นางสาวบุษราคัม   แก้วพวง
2. นางฐณิญา  เสดา
3. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นายชินกร  เขียวหอม
2. นายธีรศักดิ์  บุญมา
3. นายประสิทธิ์  เทียมดง
4. นางสาวศุภรัตน์  ศรีชัย
5. นายเกียรติศักดิ์  ธานี
6. นายเภตรานนท์  วันเจริญ
 
1. นางสุภาพร  คำประไพ
2. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
3. นางสาวสุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันติศา  ออมชมพู
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุตรสาร
3. เด็กหญิงสุกัญญา   คำแสนราษร์
 
1. นางสาวมยุรี  ภักดีเหลา
2. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปัฑมาภรณ์  เค้าเงื่อน
2. นางสาวสิริมา  จันทร
3. นางสาวสุพัฒตรา  หลักบุญ
 
1. นางสมคิด  ศิลาโชติ
2. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายครรชิต  วงษ์ษา
2. เด็กชายภูวดล  อินทจักร์
3. เด็กชายสุรชัย  บุญพบ
 
1. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
2. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภัสสร  อุ่นอบ
2. นายมงคล  ภักพวง
3. นายมงคล  บัวงาม
 
1. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
2. นางสาวภคอร  อำนวย
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.33 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  สัตพันธ์
2. นางสาวจิรารัตน์  สารศาสตร์
3. นางสาววริสรา  ปานประชาติ
 
1. นางสุภาพร  คำประไพ
2. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตติยา  ตั้งมั่น
2. นางสาววรรณวิภา  สารศาสตร์
3. นางสาวสุไว  ประชัน
 
1. นางสุภาพร  คำประไพ
2. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
 
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญเล็ก
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
97 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธระสุ
 
1. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญเล็ก
 
1. นางวรุณลักษณ์  ภูแป้ง
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  จุลแดง
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
100 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสัญชัย  หุ่นแก้ว
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์ใหญ่
 
1. นางวรุณลักษณ์  ภูแป้ง
2. นางอภิชญา  อ้วนคำภา