สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  แก้วแดง
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  วรรณเวช
3. เด็กหญิงเสาวคนธ์  กุนรา
 
1. นางสาวปฏิญญา  รอดคำทุย
2. นางสาวอมรรัตน์  สระทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปริญญา  ยิ้มญวน
2. เด็กชายรัชชานนท์  ทองแดงดี
 
1. นายวงค์พันธ์  เวียงนนท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  วรรณฤทธิ์
2. เด็กหญิงทองแก้ว  บุญสาร
3. เด็กหญิงมลฤดี  จันทศรี
4. เด็กหญิงวรรณฤดี  ศรีพล
5. เด็กหญิงวาสนา  กินรา
6. เด็กหญิงศิริพร  ศรแก้ว
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ประสงค์
8. เด็กหญิงสุภลักษณ์  จันศรี
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ค่องอ้อย
10. เด็กหญิงเนตรนภา  ชนะชาติ
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ศิลป์นอก
2. นายประหยัด  เสนไสย์
3. นางสาวจำรัส  ตั้งมั่น