สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรินรดา  สงแก้ว
 
1. นางสมจิตร  บัวแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 10 1. นางสาวชุติกาญจน์  พูลสุข
 
1. นางคนึงนิจ  เดชะคำภู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาวจันทร์จิรา  เหล่านอก
2. นางสาววราภรณ์  พิมพ์ผาพิน
3. นางสาวสุพัฒตรา  จันทร์โท
 
1. นางคนึงนิจ  เดชะคำภู
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนาวิน  โพธิวัฒน์
2. เด็กชายศรายุทธ   วงมาลี
 
1. นางสุทิศา  คงวิภาค
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพรธิดา  โพธิ์บุดดี
2. นางสาวภานุมาตร  รอดนางรอง
 
1. นายเจษฎาภรณ์  ทองยา
2. นายประเสริฐ  แสงสว่าง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวศศิวิมล  กันตรี
 
1. นางธัมมาภรณ์  จูมสิมมา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวพิจิตรา   มัสยามาส
2. นางสาวศรัญญา  คลทา
 
1. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
2. นายมนตรี  สอนไชยญาติ