สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุนิสา  สีดา
 
1. นางสมคิด  นวลศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวแคทรียา  จิตรแสวง
 
1. นางสาววรรณวิมล  จำปาหอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินตนา  จิตรนอก
 
1. นางสาวเววิกา  วิมาน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กินรา
2. เด็กหญิงดวงพร  มูลแก้ว
3. เด็กชายอัครเดช  เกษแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวชโลชา  สมทรัพย์
2. นางสาวพักตร์สุดา  วงษ์ศรีชา
 
1. นางนฤมล  หาญศึก
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   ปุราสาท
 
1. นางเถลิง  จูมสิมมา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวศศิธร  ป้องกัน
 
1. นายเจริญชัย  วันศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทะคำวง
2. เด็กหญิงนิศากร  เปรี่ยมสติ
 
1. นางทัศนีย์  อรุณรัมย์
2. นายเจริญชัย  วันศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอังคณา  สิงห์เงิน
2. นายเกียรติศักดิ์  หงษ์กลาง
 
1. นางทัศนีย์  อรุณรัมย์
2. นางเถลิง  จูมสิมมา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพดล  ศรชัย
 
1. นางสุภารัตน์  หอมหวล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาววิชุดา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสุภารัตน์  หอมหวล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายบรรชา  คำศรี
2. นางสาวปัณฑิดาภรณ์  หาญโสภา
3. นางสาวผ่องมณี  ตาลหอม
 
1. นายศิริพงษ์  เนียมมูล
2. นางภัชรินทร์  ขุขุนธ์เขต
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สมศรี
2. เด็กหญิงปาณิสรา  โนนสาวงค์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูคำภา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำแก้ว
5. เด็กหญิงอาพัชราพร  จำปี
 
1. นายสุขสำราญ  ทนนศักดิ์
2. นายประทิน  หัสดี
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณัฐดา  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองศรี
 
1. นางฐณิญาร์  เสดา
2. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เนียมจิตร
 
1. นางสาวศศิธร  บุญเนตร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูตะวัน  มาทอง
2. เด็กชายวายุกูล  ลาภบุญ
 
1. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
2. นางสาวบุษราคัม  แก้วพวง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.56 เงิน 12 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ประชัน
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ  มัฐผา
 
1. นางสาวบุษราคัม  แก้วพวง
2. นางนิพา  แสงกล้า
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษกร  เสาแก้ว
2. เด็กชายเดชานันท์  แสงแก้ว
 
1. นางนิพา  แสงกล้า
2. นางสาวบุษราคัม  แก้วพวง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนัญญา  เศษจันทร์
2. นางสาวชลธิชา  เนียมจิตร
 
1. นางสาวภคอร  อำนวย
2. นายมนตรี  สอนไชยญาติ