สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทักษิณา  ส่งเสริม
 
1. นางนฤมล  หาญศึก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิสา  มะลิต้น
 
1. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  พร้าวงษ์
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  กุนรา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สังแก้ว
 
1. นางสมจิตร  บัวแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลดา  สาแก้ว
2. เด็กชายธนดล  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงภัสราวรรณ  สันทานุลัย
 
1. นางทัศนีย์  อรุณรัมย์
2. นายเจริญชัย  วันศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  เทพช่วย
2. นางสาวสุดาวรรณ  อัฐแป
3. นางสาวสุนันธา  ยืนยาว
 
1. นางสาวสุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม
2. นางสาวพิชยาศิริ  พิมพ์ทราย
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สีเหลือง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงดี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ครุธชาติ
 
1. นางสาวสุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม
2. นายเจริญชัย  วันศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  กันตรง
2. นางสาวสุพัตรา  โพธิ์์ขาว
3. นางสาวเกตมณี  บุญเชิญ
 
1. นางสาวสุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม
2. นางสาวพิชยาศิริ  พิมพ์ทราย
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  คุมมินทร์
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กุลรัษมิ์
 
1. นายนิพนธ์   พลเศรษฐเลิศ
2. นางสาวศิริเนตร  ชินชัย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   คำภิรมย์
2. เด็กหญิงจันทร์ธารา  พูลสุข
3. เด็กหญิงปัทธมาพร  ตั้งมั่น
4. เด็กหญิงปัทมา  บุญสาลี
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาวิชัย
 
1. นายธีรวัฒน์  อุ่นทรัพย์
2. นายรังศรี  ใจมั่น
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 5 1. นางสาวธนญชนก  กาญจนบุตร
2. นางสาวนราวัลย์  ไชยโคตร
3. นางสาวนาขวัญ  ผสมทรัพย์
4. นางสาวศศิธร  บุตราช
5. นางสาวศิรภัทร  บุตราช
 
1. นายธีรวัฒน์  อุ่นทรัพย์
2. นายวีรพล  มีบุญ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ์  ชัยวงษา
2. นางสาวขัติยาภรณ์  เสียงหวาน
3. นางสาวดอกฝ้าย  เงินลุน
4. นายสมพร  บุตภักดี
5. นางสาวเดวิภา  แสงจันทร์
 
1. นายประทิน  หัสดี
2. นายสุขสำราญ  ทนนศักดิ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติกร  พระพิมพ์
2. เด็กหญิงสาระพี  อุระวงษ์
 
1. นางณัฏฐณิชา  มีราคา
2. นายศุภชัย  วโรรส
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 11 1. นายพล  สามคุ้มพิมพ์
2. นางสาวสุกัญญา  ตั้งมั่น
 
1. นายศุภชัย  วโรรส
2. นางณัฏฐณิชา  มีราคา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จิตรแสวง
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคฑาวุฒิ  สีผา
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  สุทธิพงษ์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภวัฒน์  สมปาน
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรรัก  สุขวงค์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุรศักดิ์  ขวัญยืน
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรนกพร  โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดวงสว่าง
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
2. นางสาวศศิธร  บุญเนตร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัชรี  พรมนิล
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกียรติศักดิ์  บุญหนุน
 
1. นางสาวศศิธร  บุญเนตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอังคาร  สืบสิทธิ์
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิวัฒน์  คำแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมงคล  ทานนท์
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 4 1. นายกฤษณะ  ประสิทธิื
2. นายบรรชา  คำศรี
3. นายพงษ์สิทธิ์  ไพศูนย์
4. นายพีระพล  มีเลิศ
5. นายภูวสิทธิ์  เยือกเย็น
6. นายวุฒิไกร  หงส์กลาง
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
2. นายรังศรี  ใจมั่น
3. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิชิต  ภักดี
 
1. นางภัชรีพร  วงษ์บา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญเลี้ยง
 
1. นางภัชรีพร  วงษ์บา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  จุลแดง
 
1. นางภัชรีพร  วงษ์บา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรวุฒิ  แดนวิบูลย์
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทิดา  พนารินทร์
 
1. นางสุทิศา  คงวิภาค
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสสรณ์  ยอดพูล
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกื้อกูล  สังวัง
 
1. นางสุทิศา  คงวิภาค
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.63 ทอง 7 1. เด็กหญิงอรธิชา  แย้มค้าย
 
1. นางสาวกรพินธ์  บุญเลิศ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิชิต  ภักดี
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญญา  นะเนตร์
 
1. นางสาวเววิกา  วิมาน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสสรณ์  ยอดพูล
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหทัยชนก  ประมูล
 
1. นางสาวนิภาพรรณ   โสพัฒน์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภาพร  สังขะพงษ์
 
1. นายศุภวิทยา  หอมจิต
 
41 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพล   เพชรศิลา
2. นายธนาวุฒิ  แก่นแก้ว
3. นายพีระพัฒน์  สีบัวคำ
4. นางสาวสุทธิดา   ประพันธ์
5. นางสาวอนงค์นาฏ  ทองมนต์
 
1. นางสาวนิภาพรรณ   โสพัฒน์
2. นางธัมมาภรณ์   จูมสิมมา
 
42 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวระอองพิท  คมวิริยะวุฒิ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  อินตะนัย
 
1. นายศุภวิทยา  หอมจิต
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.54 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรประภา  ปูพะมูล
2. นางสาวพิมประภัทร  ดุระยับ
3. นางสาววิภารัตน์  หุ่นแก้ว
4. นางสาวสิริยพร  สีนา
5. นางสาวอรดา  ศรีชาเนตร
 
1. นางสาวมาลินี  แก้วยงค์
2. นางอภิชญา  อ้วนคำภา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  นนทะการ
2. เด็กชายอัสนี  อาสาดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   กินรา
 
1. นางสาวมยุรี  ภักดีเหลา
2. นางสาวยุพา  คำแพง
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณภาวดี  ลีศรี
2. นางสาวทิพพาภรณ์  อ่อนศรี
3. นางสาวสุทธิดา  มั่นชาติ
 
1. นางสาวมยุรี  ภักดีเหลา
2. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรนา
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ธีระบุตร
3. เด็กหญิงศิริโสภา  ทองใบ
 
1. นางสาวยุพา  คำแพง
2. นางสาวกรพินธุ์  บุญเลิศ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งนภา  หลอดทอง
2. นางสาวศุภมาส  ธรรมพันธ์
3. นางสาวอรดา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวมยุรี  ภักดีเหลา
2. นางสาวยุพา  คำแพง
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิษณุ  สุทาศรี
2. นายศราวุธ  สุขอ้วน
 
1. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
2. นายมนตรี  สอนไชยญาติ
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธชัย  แสงสีบับ
2. เด็กชายวรวิธ  นาคศรี
 
1. นางสาวภคอร  อำนวย
2. นางนิพา  แสงกล้า
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  ประสิทธิ์
2. นางสาวพัชรี  จันดี
 
1. นางสาวภคอร  อำนวย
2. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัตสยามนต์  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงสุรางคณา  จำปี
3. เด็กหญิงอุมาติกา  แตะต้อง
 
1. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
2. นางฐณิญา  เสดา
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันธวุธ  ชัยโย
2. นายศราวุธ  วิชารักษ์
3. นายสุนันท์  นำผล
 
1. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
2. นายจีระพงษ์  ยงเพชร
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชุถิ่น  สุวรรณคำ
2. เด็กหญิงณิรฎา  มะโนมัน
3. เด็กชายธีระพัฒน์  มาแฮ
4. เด็กหญิงปริฉัตร  กุนรา
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  มีสันทัด
6. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ประทัยบุตร
 
1. นางสาวบุษราคัม   แก้วพวง
2. นางฐณิญา  เสดา
3. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นายชินกร  เขียวหอม
2. นายธีรศักดิ์  บุญมา
3. นายประสิทธิ์  เทียมดง
4. นางสาวศุภรัตน์  ศรีชัย
5. นายเกียรติศักดิ์  ธานี
6. นายเภตรานนท์  วันเจริญ
 
1. นางสุภาพร  คำประไพ
2. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
3. นางสาวสุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันติศา  ออมชมพู
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุตรสาร
3. เด็กหญิงสุกัญญา   คำแสนราษร์
 
1. นางสาวมยุรี  ภักดีเหลา
2. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปัฑมาภรณ์  เค้าเงื่อน
2. นางสาวสิริมา  จันทร
3. นางสาวสุพัฒตรา  หลักบุญ
 
1. นางสมคิด  ศิลาโชติ
2. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายครรชิต  วงษ์ษา
2. เด็กชายภูวดล  อินทจักร์
3. เด็กชายสุรชัย  บุญพบ
 
1. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
2. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภัสสร  อุ่นอบ
2. นายมงคล  ภักพวง
3. นายมงคล  บัวงาม
 
1. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
2. นางสาวภคอร  อำนวย
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.33 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  สัตพันธ์
2. นางสาวจิรารัตน์  สารศาสตร์
3. นางสาววริสรา  ปานประชาติ
 
1. นางสุภาพร  คำประไพ
2. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตติยา  ตั้งมั่น
2. นางสาววรรณวิภา  สารศาสตร์
3. นางสาวสุไว  ประชัน
 
1. นางสุภาพร  คำประไพ
2. นางอัญชุลีพร  ผาคำ
 
61 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญเล็ก
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
62 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธระสุ
 
1. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญเล็ก
 
1. นางวรุณลักษณ์  ภูแป้ง
 
64 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  จุลแดง
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
65 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสัญชัย  หุ่นแก้ว
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์ใหญ่
 
1. นางวรุณลักษณ์  ภูแป้ง
2. นางอภิชญา  อ้วนคำภา