สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองปัญญา
 
1. นางบรรจบพร  นนท์ศิลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 8 1. นางสาวนริศรา  บุญปัญญา
 
1. นายเทียนชัย  เกษสร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวดี  พรหมคุณ
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกรกมล  ถิระผะลิกะ
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวจิราภรณ์  งามแสง
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกุลนิภา  ศรีสวัสดิ์
2. นายชัยมงคล  พรหมทา
3. นางสาวพัชรพรรณ  เทียมใส
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิภาภรณ์  ก้อมอ่อน
2. เด็กหญิงธินิดา  สายแสง
 
1. นางบรรจบพร  นนท์ศิลา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวจรัลยา  หาสุข
2. นายธันวา  สอนเศษ
 
1. นายเทียนชัย  เกษสร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองปัญญา
 
1. นายนริศ  พรหมทา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวสุกัญญา  อินทา
 
1. นางสาววนิดา  ปรางศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรชยา  บุญเย็น
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หาญห้าว
3. เด็กหญิงศิริภรณ์  สอนไชยญาติ
 
1. นางสาววนิดา  ปรางศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกู้เกียรติ  โคตรศิริ
2. นางสาวปิ่นปินัทธ์  หลักบุญ
3. นางสาวศิรินทิพย์   บุตรศรี
 
1. นางสาวมยุรี   ห้วยจันทร์
2. นายนพรัตน์  วิรุณพันธ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรรัชชัย  อินลี
2. เด็กชายปรินทร  โคตรศิริ
 
1. นายนพรัตน์  วิรุณพันธ์
2. นางสาววนิดา  ปรางศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายจารุกิตติ์  มงคล
 
1. นายนพรัตน์  วิรุณพันธ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุพงษ์  บุญสาลี
 
1. นายนพรัตน์  วิรุณพันธ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกรพินธ์   ดำเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวิศรุตา   เกตุโชติ
3. เด็กหญิงสุวิชญา   งามแสง
 
1. นางทิพมอญ   มณีวงษ์
2. นางสาวดาราณี  ห้วยจันทร์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณัฐกาญจน์   อาวัลย์
2. นางสาวอารีญา    แสนสุข
3. นายอุดมศักดิ์   วงศ์จอม
 
1. นางสาวเกษริน   ศรีลาวงค์
2. นางสาวรสิกา    พรหมคุณ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติชญา   บุญปัญญา
2. เด็กชายตะวันฉาย   เปรมจิตต์
3. เด็กหญิงสรัลชนา   หาญห้าว
 
1. นางสาวเกษริน   ศรีลาวงค์
2. นางสาวรสิกา   พรหมคุณ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขัตติยาณี   ศรีใหญ่
2. นางสาวบุษบา   อินทา
3. นายวรท   ตินทุกศิริ
 
1. นางสาวเกษริน   ศรีลาวงค์
2. นางสาวรสิกา   พรหมคุณ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรี   สังข์เงิน
2. เด็กหญิงดารินทร์   อินเสาร์
3. เด็กชายปาราเมศ   บรรลุสุข
 
1. นางสาวกานดา   สุภาพันธ์
2. นางสาวสุธิดา   พรหมคุณ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนวดล   จินาวัลย์
2. นายปัฐวิน   วงศ์จอม
3. นางสาวศศิธร   ทุมพัฒน์
 
1. นางสาวกานดา    สุภาพันธ์
2. นางสาวสุธิดา   พรหมคุณ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วงศ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงวิรัชญา    พงษ์สัมพันธ์
3. เด็กหญิงสรัญญา   คำมุงคุณ
 
1. นางสาวดาราณี   ห้วยจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์   บุตรศรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาวีร์   ปราณี
2. นางสาวฑิฆัมพร   บุญช่วย
3. นางสาวดาวประกาย   งามเจริญ
 
1. นางสาวดาราณี   ห้วยจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์   บุตรศรี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย    แท่นศิลา
2. เด็กชายวุฒิชัย   คะหาญ
 
1. นางทิพมอญ   มณีวงษ์
2. นางสาวสุธิดา   พรหมคุณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรชญา   จันทร์พรหม
2. นายโชคชัย   บุญเย็น
 
1. นางสาวกานดา   สุภาพันธ์
2. นางสาวจิราภรณ์   บุตรศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนากร   เติมไธสง
2. เด็กชายวิชัยวัช  แซ่ล้อ
 
1. นายปกรณ์   เสน่หา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.48 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพน   เพ็งจะเทียม
2. เด็กชายพิชชากร  บูรณ์เจริญ
 
1. นางสาวกานดา   สุภาพันธ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ชินพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิลาวัลย์
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ร่วมจิตร
4. เด็กหญิงอารียา  สุวรรณใจ
5. เด็กหญิงโชติกา  ขวัญกลาง
 
1. นายสุทัศน์  สาระขันธ์
2. นางสาวขนิษฐา  นนท์ตา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิมลพันธ์  ราษีบุตร
 
1. นายสุทัศน์  สาระขันธ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุจารี  สีสด
 
1. นางสาวขนิษฐา  นนท์ตา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปรางรัศมี  บุญเย็น
2. เด็กชายยุคลธร  พรหมทา
 
1. นางธัญธนิตย์  ทิพย์จิตจรูญ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวอรยา  ราศรี
2. นายเกรียงไกร  บุญปัญญา
 
1. นางธัญธนิตย์  ทิพย์จิตจรูญ
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงจริยา   ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงศศิประภา   ดีแก
 
1. นายยุทธศักดิ์   พรหมคุณ
2. นางนงลักษ์   ไชโยรักษ์
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติภรณ์   สุทธวี
2. นางสาวเจนจิรา   นนท์ศิลา
 
1. นายยุทธศักดิ์   พรหมคุณ
2. นางนงลักษ์   ไชโยรักษ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสา   ลาลุน
 
1. นายชูชัย   พรหมคุณ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธารา   อ้นบำรุง
 
1. นายชูชัย   พรหมคุณ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรักษิตา   จันทร์เขียว
 
1. นายชูชัย   พรหมคุณ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายสิริราช   จันทร์หอม
 
1. นายชูชัย   พรหมคุณ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรัชชานนท์  มีบุญ
 
1. นายสุทัศน์  สาระขันธ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภชัย  อ่อนนอจันทร์
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ละคร
 
1. นายสุทัศน์  สาระขันธ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 1. นางสาวสุธาสิณีย์  ทองปัญญา
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุดชอบ
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุพิญธิยา   ยาตุนุเคราะห์
 
1. นายสมบัติ   จินาวัลย์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวพัชรีพร   ช่องงาม
 
1. นายสมบัติ   จินาวัลย์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คำสารี
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บัวศรี
 
1. นางสาววิจิตรา  บุญมาก
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุภาวณีย์  ผิวงาม
 
1. นางสาววิจิตรา  บุญมาก
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงกันติยา  สานุสันต์
2. เด็กหญิงธนาพร  บุญปัญญา
3. เด็กหญิงเสาวณี  โพนพันธ์
 
1. นางบรรจบพร  นนท์ศิลา
2. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวขัตติยาณี  ศรีใหญ่
2. นางสาวพรธิดา  สามี
3. นางสาวมณีวรรณ  ไชยพันนา
 
1. นายเทียนชัย  เกษสร
2. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายนายธนดล  วงศ์สาลี
2. นายอัครเดช  แดงงาม
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
52 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตะวันฉาย  เปรมจิตต์
2. เด็กชายพรรนุวัชร์  ศรีแก้ว
3. เด็กชายวรนันท์  จำปี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
53 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชยากร  แก่นจักร
2. นายธนดล  วงศ์สาลี
3. นายอิทธินันท์  นนท์ตา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
54 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทิวากร  บุญสาลี
2. เด็กชายภ่่านุวัชร  นราวงศ์
3. เด็กชายรัฐพล  สอนชูชีพ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
55 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชีวิน  วงศ์คำจันทร์
2. นายศิริชัย  จินาวัลย์
3. นายอัครเดช  แดงงาม
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
56 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิรุณ  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กชายวรนันท์  จำปี
3. เด็กชายไชยพงษ์  ไพรบึง
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
57 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุพงศ์  บุญสาลี
2. นายวรวิทย์  พรหมทา
3. นายวีรภัทร  บัวส่ง
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
58 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หาญห้าว
3. เด็กหญิงศิริพร  สอนไขยญาติ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
59 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกมล  ถิระผะลิกะ
2. นางสาวขัตติยาณี  ศรีใหญ่
3. นางสาวนริศรา  บุญปัญญา
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจตุรพร  บุญเย็น
2. เด็กหญิงพรปีนัน  พรมศรี
3. เด็กหญิงวริศรา  สัมพันธ์จิต
 
1. นางนันทิยา  พรหมทา
2. นางกนกวรรณ  จุฑาจันทร์
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบัวแก้ว  โสภากุล
2. นางสาวประภัสรา  โมคะรัตน์
3. นางสาวสุดารัตน์  จินาวัน
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นางกนกวรรณ   จุฑาจันทร์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายก้องภพ  ชมเสียง
2. เด็กชายสุทธิราช  บุญน้อม
3. เด็กชายไชยพงศ์  ไพรบึง
 
1. นางกนกวรรณ  จุพาจันทร์
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ศรีบาล
2. เด็กชายณัฐพงค์  ไพศรี
3. เด็กหญิงพลอยมณี   ห้วยจันทร์
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ดาดวง
5. เด็กหญิงศิรินภา  โพธิ์สัย
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จอมคำสี
 
1. นางนันทิยา  พรหมทา
2. นางกนกวรรณ  จุพาจันทร์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาสกร  เกตศิริ
2. นางสาววรางคณา  ยั่งยืน
3. นางสาวศิริขวัญ  ศรีสมุทร
4. นางสาวสุภาวดี  ดวงพรหม
5. นางสาวสุูธาทิพย์  บุญสาลี
6. นางสาวโญธกา  สุขนึก
 
1. นางนันทิยา  พรหมทา
2. นางกนกวรรณ  จุพาจันทร์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แข็งนา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธหลวง
3. เด็กหญิงพรปรีณิน  พรมศรี
 
1. นางนันทิยา  พรหมทา
2. นางกนกวรรณ  จุพาจันทร์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพชรพรรณ  เทียมใส
2. นางสาวพูนศิริ  ภูริน
3. นายอนุวัตร  พิมพ์ศรี
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นางกนกวรรณ  จุฑาจันทร์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  แพงยา
2. เด็กหญิงภูริษา   ชนะงาม
3. เด็กหญิงสุธากร  นนทวงษ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวชนาพร  ธนะโยธา
2. นางสาวดลัลพร  บุญชาลี
3. นางสาวปิยะธิดา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจตุรพร  บุญเย็น
2. เด็กหญิงถิรดา  อายุวงค์
3. เด็กหญิงลักษณี  โพตุ้ย
 
1. นางกนกวรรณ  จุพาจันทร์
2. นายปกรณ์  เสน่หา
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  จันทะพรม
2. นางสาวณิชาภัทร์  จันทจร
3. นางสาวยุพา  กุลอัก
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญจนพร  จันทรพรหม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมคุณ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พรหมคุณ
 
1. นางกนกวรรณ  จุฑาจันทร์
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 1. นางสาวจันจิรา  เกสร
2. นางสาวจีระภา  แขมคำ
3. นางสาววันเพ็ญ  จินาวัน
 
1. นางนันทิยา  พรหมทา
2. นางกนกวรรณ  จุฑาจันทร์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 58.75 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณิชชาพร  นธีนาม
2. เด็กหญิงวรินทร์  ชินวงษ์
3. เด็กหญิงอารีญา  ภูตะเวช
 
1. นางกนกวรรณ  จุพาจันทร์
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูผา  อ้นบำรุง
2. นายศิริชัย  จินาวัลย์
3. นางสาวเบญจวรรณ  ถูกใจ
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นางกนกวรรณ  จุพาจันทร์