สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกุลนิภา  ศรีสวัสดิ์
2. นายชัยมงคล  พรหมทา
3. นางสาวพัชรพรรณ  เทียมใส
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกรพินธ์   ดำเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวิศรุตา   เกตุโชติ
3. เด็กหญิงสุวิชญา   งามแสง
 
1. นางทิพมอญ   มณีวงษ์
2. นางสาวดาราณี  ห้วยจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณัฐกาญจน์   อาวัลย์
2. นางสาวอารีญา    แสนสุข
3. นายอุดมศักดิ์   วงศ์จอม
 
1. นางสาวเกษริน   ศรีลาวงค์
2. นางสาวรสิกา    พรหมคุณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนากร   เติมไธสง
2. เด็กชายวิชัยวัช  แซ่ล้อ
 
1. นายปกรณ์   เสน่หา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 58.75 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณิชชาพร  นธีนาม
2. เด็กหญิงวรินทร์  ชินวงษ์
3. เด็กหญิงอารีญา  ภูตะเวช
 
1. นางกนกวรรณ  จุพาจันทร์
2. นางนันทิยา  พรหมทา