สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวจรัลยา  หาสุข
2. นายธันวา  สอนเศษ
 
1. นายเทียนชัย  เกษสร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายจารุกิตติ์  มงคล
 
1. นายนพรัตน์  วิรุณพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.48 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพน   เพ็งจะเทียม
2. เด็กชายพิชชากร  บูรณ์เจริญ
 
1. นางสาวกานดา   สุภาพันธ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บัวศรี
 
1. นางสาววิจิตรา  บุญมาก
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวชนาพร  ธนะโยธา
2. นางสาวดลัลพร  บุญชาลี
3. นางสาวปิยะธิดา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา