สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวดี  พรหมคุณ
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวจิราภรณ์  งามแสง
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิภาภรณ์  ก้อมอ่อน
2. เด็กหญิงธินิดา  สายแสง
 
1. นางบรรจบพร  นนท์ศิลา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองปัญญา
 
1. นายนริศ  พรหมทา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวสุกัญญา  อินทา
 
1. นางสาววนิดา  ปรางศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุพงษ์  บุญสาลี
 
1. นายนพรัตน์  วิรุณพันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนวดล   จินาวัลย์
2. นายปัฐวิน   วงศ์จอม
3. นางสาวศศิธร   ทุมพัฒน์
 
1. นางสาวกานดา    สุภาพันธ์
2. นางสาวสุธิดา   พรหมคุณ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงจริยา   ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงศศิประภา   ดีแก
 
1. นายยุทธศักดิ์   พรหมคุณ
2. นางนงลักษ์   ไชโยรักษ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติภรณ์   สุทธวี
2. นางสาวเจนจิรา   นนท์ศิลา
 
1. นายยุทธศักดิ์   พรหมคุณ
2. นางนงลักษ์   ไชโยรักษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรักษิตา   จันทร์เขียว
 
1. นายชูชัย   พรหมคุณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายสิริราช   จันทร์หอม
 
1. นายชูชัย   พรหมคุณ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 1. นางสาวสุธาสิณีย์  ทองปัญญา
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุพิญธิยา   ยาตุนุเคราะห์
 
1. นายสมบัติ   จินาวัลย์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คำสารี
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงกันติยา  สานุสันต์
2. เด็กหญิงธนาพร  บุญปัญญา
3. เด็กหญิงเสาวณี  โพนพันธ์
 
1. นางบรรจบพร  นนท์ศิลา
2. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวขัตติยาณี  ศรีใหญ่
2. นางสาวพรธิดา  สามี
3. นางสาวมณีวรรณ  ไชยพันนา
 
1. นายเทียนชัย  เกษสร
2. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายนายธนดล  วงศ์สาลี
2. นายอัครเดช  แดงงาม
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  แพงยา
2. เด็กหญิงภูริษา   ชนะงาม
3. เด็กหญิงสุธากร  นนทวงษ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจตุรพร  บุญเย็น
2. เด็กหญิงถิรดา  อายุวงค์
3. เด็กหญิงลักษณี  โพตุ้ย
 
1. นางกนกวรรณ  จุพาจันทร์
2. นายปกรณ์  เสน่หา