สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองปัญญา
 
1. นางบรรจบพร  นนท์ศิลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 8 1. นางสาวนริศรา  บุญปัญญา
 
1. นายเทียนชัย  เกษสร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกรกมล  ถิระผะลิกะ
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกู้เกียรติ  โคตรศิริ
2. นางสาวปิ่นปินัทธ์  หลักบุญ
3. นางสาวศิรินทิพย์   บุตรศรี
 
1. นางสาวมยุรี   ห้วยจันทร์
2. นายนพรัตน์  วิรุณพันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติชญา   บุญปัญญา
2. เด็กชายตะวันฉาย   เปรมจิตต์
3. เด็กหญิงสรัลชนา   หาญห้าว
 
1. นางสาวเกษริน   ศรีลาวงค์
2. นางสาวรสิกา   พรหมคุณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขัตติยาณี   ศรีใหญ่
2. นางสาวบุษบา   อินทา
3. นายวรท   ตินทุกศิริ
 
1. นางสาวเกษริน   ศรีลาวงค์
2. นางสาวรสิกา   พรหมคุณ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรี   สังข์เงิน
2. เด็กหญิงดารินทร์   อินเสาร์
3. เด็กชายปาราเมศ   บรรลุสุข
 
1. นางสาวกานดา   สุภาพันธ์
2. นางสาวสุธิดา   พรหมคุณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วงศ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงวิรัชญา    พงษ์สัมพันธ์
3. เด็กหญิงสรัญญา   คำมุงคุณ
 
1. นางสาวดาราณี   ห้วยจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์   บุตรศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาวีร์   ปราณี
2. นางสาวฑิฆัมพร   บุญช่วย
3. นางสาวดาวประกาย   งามเจริญ
 
1. นางสาวดาราณี   ห้วยจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์   บุตรศรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย    แท่นศิลา
2. เด็กชายวุฒิชัย   คะหาญ
 
1. นางทิพมอญ   มณีวงษ์
2. นางสาวสุธิดา   พรหมคุณ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรชญา   จันทร์พรหม
2. นายโชคชัย   บุญเย็น
 
1. นางสาวกานดา   สุภาพันธ์
2. นางสาวจิราภรณ์   บุตรศรี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิมลพันธ์  ราษีบุตร
 
1. นายสุทัศน์  สาระขันธ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุจารี  สีสด
 
1. นางสาวขนิษฐา  นนท์ตา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวอรยา  ราศรี
2. นายเกรียงไกร  บุญปัญญา
 
1. นางธัญธนิตย์  ทิพย์จิตจรูญ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสา   ลาลุน
 
1. นายชูชัย   พรหมคุณ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธารา   อ้นบำรุง
 
1. นายชูชัย   พรหมคุณ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภชัย  อ่อนนอจันทร์
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ละคร
 
1. นายสุทัศน์  สาระขันธ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุดชอบ
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวพัชรีพร   ช่องงาม
 
1. นายสมบัติ   จินาวัลย์
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตะวันฉาย  เปรมจิตต์
2. เด็กชายพรรนุวัชร์  ศรีแก้ว
3. เด็กชายวรนันท์  จำปี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชีวิน  วงศ์คำจันทร์
2. นายศิริชัย  จินาวัลย์
3. นายอัครเดช  แดงงาม
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิรุณ  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กชายวรนันท์  จำปี
3. เด็กชายไชยพงษ์  ไพรบึง
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุพงศ์  บุญสาลี
2. นายวรวิทย์  พรหมทา
3. นายวีรภัทร  บัวส่ง
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
25 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หาญห้าว
3. เด็กหญิงศิริพร  สอนไขยญาติ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
26 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกมล  ถิระผะลิกะ
2. นางสาวขัตติยาณี  ศรีใหญ่
3. นางสาวนริศรา  บุญปัญญา
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นางนันทิยา  พรหมทา
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ศรีบาล
2. เด็กชายณัฐพงค์  ไพศรี
3. เด็กหญิงพลอยมณี   ห้วยจันทร์
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ดาดวง
5. เด็กหญิงศิรินภา  โพธิ์สัย
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จอมคำสี
 
1. นางนันทิยา  พรหมทา
2. นางกนกวรรณ  จุพาจันทร์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาสกร  เกตศิริ
2. นางสาววรางคณา  ยั่งยืน
3. นางสาวศิริขวัญ  ศรีสมุทร
4. นางสาวสุภาวดี  ดวงพรหม
5. นางสาวสุูธาทิพย์  บุญสาลี
6. นางสาวโญธกา  สุขนึก
 
1. นางนันทิยา  พรหมทา
2. นางกนกวรรณ  จุพาจันทร์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แข็งนา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธหลวง
3. เด็กหญิงพรปรีณิน  พรมศรี
 
1. นางนันทิยา  พรหมทา
2. นางกนกวรรณ  จุพาจันทร์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  จันทะพรม
2. นางสาวณิชาภัทร์  จันทจร
3. นางสาวยุพา  กุลอัก
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 1. นางสาวจันจิรา  เกสร
2. นางสาวจีระภา  แขมคำ
3. นางสาววันเพ็ญ  จินาวัน
 
1. นางนันทิยา  พรหมทา
2. นางกนกวรรณ  จุฑาจันทร์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูผา  อ้นบำรุง
2. นายศิริชัย  จินาวัลย์
3. นางสาวเบญจวรรณ  ถูกใจ
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นางกนกวรรณ  จุพาจันทร์