สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชิดชนก  บานฤทัย
2. นางสาวปรียา  ชื่นใจ
3. นางสาววิมลลักษ์  ยอดสิงห์
 
1. นางกนกลดา  สมพงษ์
2. นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศราวุธ  เปลี่ยนกลาง
2. เด็กชายอาทิตย์  ช่วยมิตร
 
1. นายคำพี  อินทร์พงษ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชลดา  พลนำ
2. เด็กชายธวัชชัย  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
2. นางมณีกานต์  บุญเสริม