สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายธารินทร์  สุวรรณคำ
 
1. นางสุรัชนา  โพธินาแค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวกนกวลัย  รักษาสัตย์
2. นายจิรายุส  คำพันธ์
3. นางสาวมาริษา  บัวหอม
 
1. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
2. นางขวัญชีวา  ศิริมา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤษฎีกา  จันทราภรณ์
 
1. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายชนินทร์  พิริยะรุ่งโรจน์
2. นายธีรชาติ  บุญหวาน
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวพิฐชญาณ์  สิริธนาธนรัตน์
2. นายวีระพงษ์  บุญเพ็ง
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางสาวณภาย์  ทนงค์