สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนัดดา  ราศรี
 
1. นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงบุราณี  ดำพะธิก
 
1. นางสาวประภาพรรณ์  แก้วกลม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75.16 เงิน 4 1. นางสาวรัชดาพร  ฝอยทอง
 
1. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71.18 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตรภานุ  สำลี
2. เด็กชายอริญชย์  สุภาชาติ
 
1. นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผึ่งผาย
2. เด็กหญิงนริศรา  ผูกพันธ์
3. เด็กหญิงนลินี  บัวสด
4. เด็กหญิงเปรมวดี  ครองยุทธ
5. เด็กชายแป๊ปซี่  อธิโตร
 
1. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
2. นายเกษมสันต์  แพงมา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงอนุสรา  หลวงเดช
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  บัวจันทร์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ดุษฎีกุล
 
1. นางสาวณภาย์  ทนงค์
2. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  เขมรทอง
2. เด็กชายปาณพัฒน์  พิลาภา
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ