สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธินันทา  แก่นลา
 
1. นายวิทยา  บุญเพ็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 10 1. นางสาวกันยารัตน์  ภาษี
 
1. นางสุภรัตน์  ยิ่งดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราพร  แตะต้อง
 
1. นางเนตรนภา  มูลเสนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริชาติ  กันตรง
 
1. นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดวงน้อย
2. เด็กหญิงพรนภา  บุสดี
3. เด็กหญิงสิริยาพร  ศิริพัฒนพาณิชย์
 
1. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
2. นางคำนวน  ไชยะเดชะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสันทราย  ทาตะวัตร
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  อำไพ
 
1. นางสาวอรวัณย์  สืบสิมมา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอินทิรา  เมาหวล
2. นางสาวเพียงตะวัน  มณีกุล
 
1. นางสุนันท์  มีศิริ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิมลศิกานต์  สีคำ
 
1. นางกาญจนา  แขมคำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอมัญตัย  แก้วแรมเรือน
 
1. นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชฎาพร  ไชยนิล
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุระชาติ
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  ดีพันธ์
 
1. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
2. นางนิภาพร  ทาวงษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  ดวงมณี
2. เด็กชายณัฐกมล  คำสุข
3. เด็กชายณัฐพล  คำสุข
 
1. นางธนพร  สำลี
2. นางวิไลกุลต์  ขวัญนู
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงภัทรพร  กอไธสง
 
1. นางพวงรัตน์  เรืองมณี
2. นางสาวรักษมล  รักพรม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  ตันพรรณตระกูล
2. นางสาวสิริยาภรณ์  คำแสน
 
1. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง
2. นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราธิป  เกตุพงษ์
 
1. นางสุกัญญา  สมสะอาด
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทัพไท  ไชยะเดชะ
 
1. นางสุกัญญา  สมสะอาด
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  วารีเวส
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ธิปประโคน
3. เด็กหญิงอลิศรา  เลลา
 
1. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
2. นางสุรภา  สมสะอาด
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  ไชยโยธา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ดอกพวง
3. เด็กหญิงวิภัทรภรณ์  ประภาสะสุทธิ์
 
1. นางสาวนัทญาภรณ์  ทองลือ
2. นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมา  จำปาเรือง
2. นางสาวฐิตาภา  บุญชิต
3. นางสาวปารมี  เทพบำรุง
 
1. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
2. นายบุญเลิศ  บุญมา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉันท์ชนก  อุตส่าห์
2. เด็กชายทองแท่ง  ใจเครือ
3. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร
 
1. นางจิตติมา  ใจเครือ
2. นายไพบูลย์  บุญชม
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  รัตนวัน
2. นายพันธ์เทพ  ศิริชนะ
3. นางสาวมิ่งขวัญ  พวงคต
 
1. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
2. นายสมาน  เรืองศรีตระกูล
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  คำปลิว
2. เด็กหญิงธีรนุช  ชโลธร
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  บุญตา
 
1. นายธัชกร  สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชชาพร   อาษา
2. นางสาววชิราภรณ์  แพเพิ่มสิน
3. นางสาววิมลเรขา  ประทีปะเสน
 
1. นางวรรณกร  คำอุดม
2. นายไพบูลย์  บุญชม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดิศรณ์  วรรณจู
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ทุมทอง
 
1. นางจันเพ็ญ  ชนะปลอด
2. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตรสังวร  ดิษฐประสพ
2. นางสาวดวงชนก  พิมพ์ไชย
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
2. นางนิภาพร  ยุพา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพชร  รัตนา
2. นายเกียรติศักดิ์  กองแก้ว
3. นายเอกปวีร์  เมาหวล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
2. นางสาววรดาภา  ใจศรีอุบล
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  จารุการ
2. เด็กหญิงณัชชา  สุริวงศ์
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  จันทร์ถอด
4. เด็กหญิงนริศรา  สินชู
5. เด็กหญิงเอื้อมพร  เวชกุลสันติ
 
1. นางสาวบุษบา  เขียวดี
2. นายยศพันธ์  สุขกาย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมา  โคตระ
2. นางสาวพิณธารทอง  วันยุมา
3. นางสาวสุกัญญา  วันทา
4. นางสาวเขมิกา  แสนจำเริญ
5. นางสาวเมธาวี  ยินธนานนท์
 
1. นางทัศนี  ศิลบุตร
2. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์มณี  สีหะบุตร
2. นายก้องเกียรติ  จุลพล
3. นายอธิป  ศิริเศวตกุลวงศ์
4. นายอธิปไตย  สมปาน
5. นายอภิชาติ  คำโต
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
2. นางอรวรรณ  หลอมทอง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐวุฒ  ผองพุทธ
 
1. นางสวภัทร  หอมหวล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  เมอมะนา
 
1. นางสิรินุช  สุขกาย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทุมสิงห์
2. เด็กชายตรีภัทร  กล้าวาจา
 
1. นางรุ่งนภา  จันทร์ใส
2. นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐสิมา  ไชยโคตร
2. นายธนภัทร  อารีกูล
 
1. นางสาวนภามาศ  ธานี
2. นางกัญจนา  ฝักแต้
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.14 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงดาว  พิมพ์พร
2. เด็กชายถนอมศักดิ์  คูณคำตา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไผ่เลี้ยง
4. เด็กหญิงนันทพร   ประทีปทอง
5. เด็กชายพีรภัทร  ตะริวงศ์
6. นางสาวรัชดาภรณ์  แก้วกัญญา
7. นางสาวรัชนีกร  แพนไธสง
8. เด็กชายวิทยา  คงสิม
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เสนใส
10. เด็กชายเวชพิสิฐ  เกษเจริญคุณ
 
1. นายคำภา  ดำพะธิก
2. นางชลัญธร  ดำพะธิก
3. นางสาวบุญสม  ทองวิลัย
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนาวีธิดา  ฆะวีวงษ์
2. นางสาวอาภาศรี   นรดิษฐ์
 
1. นางอนงค์  ศรีนวล
2. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตรตะวัน  ราชชมภู
2. นางสาวนิชานาถ  กองแก้ว
 
1. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
2. นางอนงค์  ศรีนวล
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิทวัส  จำบัวขาว
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิโลบล  สัมทาน
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์ไชยา
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกรักษ์  เนาวรานันท์
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนินาถ  จันทร์ขันตี
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาณุพงศ์  อินทะชาติ
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิชัย  ท้าวคำวงศ์
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาววรรณิภา  เพ็ชรดี
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  คำเหลือ
2. เด็กชายธนาบดี   ศรีเสนา
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสุวลักษณ์  จักขุจันทร
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอุดมลักษณ์  กลมพันธ์
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลาลัย  องอาจ
2. เด็กชายธวัชชัย  ทองมือ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พูลมี
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นายวิเชียร  สืบวงค์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรกช  บุญเลี้ยง
2. นายณรงค์ฤทธิ์   ไผ่เลี้ยง
3. นายปาลีรัฐ  เรืองศรี
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นายวิเชียร  สืบวงค์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติภณ  พรรษาวนัส
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเพชรายุธ  สีนวน
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
 
1. นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  มั่นรอด
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
 
1. นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัณฐิกานต์  วาระสุข
 
1. นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเพชรายุธ  สีนวน
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริยากร  แสงส่อง
 
1. นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุณภณิศ  เมธีปัญญากุล
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  ประกาเรสูง
2. เด็กหญิงญาณิศา  ทองกลม
3. เด็กชายณัฐภัทร  มั่นรอด
4. เด็กหญิงปราณจิตราเทพ  ตั้งพิทักษ์ไกร
5. เด็กชายปุณภณิศ  เมธีปัญญากุล
6. เด็กหญิงพชรพร  อุรัญ
7. เด็กชายพิชณากร  สาอุด
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พละศักดิ์
9. เด็กหญิงสิริยากร  แสงส่อง
10. เด็กหญิงอภิสรา  ใจบุญ
11. เด็กชายอริยะ  สระแก้ว
12. เด็กหญิงอารดา  ฝาใต้
13. เด็กชายอโนชา  การะเกษ
14. เด็กชายเพชรายุธ  สีนวน
15. เด็กชายเอกบุรุษ  โภคพันธ์
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
2. นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
3. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัณฐิกานต์  วาระสุข
2. นางสาวกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
3. เด็กชายณัฐภัทร  มั่นรอด
4. เด็กหญิงทัชชกร  พวงพันธ์
5. เด็กหญิงธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล
6. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
7. เด็กชายธีรเมธ  ทองกลม
8. เด็กชายนิติภณ  พรรษาวนัส
9. เด็กชายปุณภณิศ  เมธีปัญญากุล
10. เด็กหญิงอภิสรา  ใจบุญ
11. เด็กหญิงอารดา  ฝาใต้
12. เด็กชายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
2. นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
3. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ประสาน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โจมสติ
3. เด็กชายบุญสม  ทุ่มโมง
4. เด็กชายศักดิ์นฤน  กินรา
5. เด็กชายเจตน์รังสรรค์  สำราญ
6. เด็กชายเทพชัย  พรหมนิ่ม
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
3. นายสุขนิรันด์  ทองมาก
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐชนนท์  อาจณรงค์
2. นายทวีทรัพย์  บุญประภาร
3. นายวีรวัฒน์  ดาวจันทร์
4. นายอิทธิฤทธิ์  บุสภาค
5. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์เติม
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
3. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรวิชญ์  รัตนศรี
2. นางสาวกัญญาณัฐ  จรรยาเพศ
3. นางสาวกาญจนา  สีสันต์
4. นางสาวจันทร์ธิมา  อ่ำประเสริฐ
5. นายจิรวัฒน์  รักษาพล
6. นางสาวจุฑามาศ  บุดสีนนท์
7. นางสาวชฎาพร  สลักศิลป์
8. นางสาวชนิดชนก  แสงกล้า
9. นายณัฐชนนท์  อาจณรงค์
10. นายทวีทรัพย์  บุญประภาร
11. นายธวัชชัย  สิทธิพันธ์
12. เด็กชายธัชพล  วงงามเถาว์
13. นางสาวธิญาดา  หงษ์แก้ว
14. เด็กชายนพเก้า  อุตสังข์
15. นางสาวนัทธมน  ดวงใจ
16. เด็กชายบุญญวัตต์  อ่ำประเสริฐ
17. นางสาวปนัดดา  นรณัฐกุล
18. นางสาวปิยธิดา  ธนะนู
19. นางสาวพรทวี  ลุนสิน
20. นางสาวรัตนาภรณ์  อดทน
21. เด็กชายวีรวัฒน์  ดาวจันทร์
22. นางสาวศรวงสุดา  โถทอง
23. นายสิริชัย  ฑีฆะ
24. นางสาวสิริยากร  นบนอบ
25. นางสาวสุกัญญา  นาทะพันธ์
26. นางสาวสุดารัตน์  เพ็ชรดี
27. นางสาวสุดารัตน์  ศรีอินทร์
28. นายสุริยา  ยศธะแสน
29. นางสาวอภิชยา  ทาเสนาะ
30. นายอภิสิทธิ์  ภู่ชวาลชัยกุล
31. นางสาวอวัสดา  เสนาภักดิ์
32. นายอาณาเขต  สุระเสน
33. นางสาวอาทิตยา  พื้นพรม
34. นางสาวอารีรัตน์  พรมสุวรรณ์
35. นายอิทธิฤทธิ์  บุสภาค
36. นางสาวอุไร  วรรณกาล
37. นายเขตนิติ  คำดีมัด
38. เด็กชายเจตน์รังสรรค์  สำราญ
39. เด็กชายเทพชัย  พรหมนิ่ม
40. นางสาวเพชรรัตน์  แจ็กกี้โรส เบลน
 
1. นายอรุณศักดิ์  เริงนิรันดร์
2. นางสุดารัตน์  ดาทอง
3. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
4. นายวัชรินทร์  หอมคำ
5. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
6. นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย์
7. นางราตรี  ชาติดร
8. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิ่งเกษ
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิวัฒน์  กองทอง
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์เรือง
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริยากร  นบนอบ
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นจำปา
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร  จำเริญสุข
 
1. นายศรัล  จำเริญสุข
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐญาพัชร์  จันทะรัตน์
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิทยาภรณ์  อัมภรัตน์
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกบุรุษ  โภคพันธ์
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐกิตติ์  การโสภี
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัษฎากร  จันทราภรณ์
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริยากร  นบนอบ
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกิตติ์  การโสภี
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิสรา   ใจบุญ
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 4 1. นางสาวอุไร  วรรณกาล
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรวิชญ์  รัตนศรี
2. นางสาวชฎาพร  สลักศิลป์
3. นายทวีทรัพย์  บุญประภาร
4. เด็กชายบุญญวัตต์  อ่ำประเสริฐ
5. เด็กชายสิริชัย  ฑีฆะ
6. นายสุริยา  ยศธะแสน
7. นางสาวอภิชยา  ทาเสนาะ
8. นายอภิสิทธิ์  ภู่ชวาลชัยกุล
9. นายอาณาเขต  สุระเสน
10. เด็กชายเทพชัย  พรหมนิ่ม
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
3. นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย์
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หน่อคำผุย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ตองอ่อน
3. เด็กหญิงณิชา  เครือทอง
4. เด็กหญิงดวงแข  สังโขบล
5. เด็กชายพลพล  มีบุญ
6. เด็กชายพิทยาธร   ฤทธิเดช
7. เด็กหญิงศิรินลักษณ์  แก้วมูล
8. เด็กชายศุภกิตติ์  ถาวร
9. เด็กชายสิทธิโชค  จรดล
10. เด็กชายเจษฎา  บุดสีนนท์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางราตรี  ชาติดร
3. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.28 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  เครือแก้ว
2. นายขจรศักดิ์  นัยเนตร
3. นางสาวจินดามณี  โกศล
4. นายณัฐกร  เกษมณี
5. นางสาวธนาวดี  ทะนงค์
6. นางสาวนวพร  แก้วนพรัตน์
7. นายปฏิภาณ  ชำนิกุล
8. นายพรภิวัฒน์  พิมอุทา
9. นางสาวสุปรียา  จันทร์เหลือง
10. นายสุพัฒน์  บุญเรือง
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางราตรี  ชาติดร
3. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  คำโพธิ์
2. เด็กหญิงทรรศน์พร  เครือพันธ์
3. เด็กหญิงภัทรมล  สายแขม
4. เด็กหญิงศิราณี  รังษี
5. เด็กหญิงอัจฉรา  บุดดา
6. เด็กหญิงเกษวดี  ศิริชนะ
7. เด็กหญิงโสภิตชา  จำปาทิพย์
8. เด็กหญิงไอลดา  พิทักษ์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางราตรี  ชาติดร
3. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
4. นางจริยา  วงศ์ภักดี
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  นรณัฐกุล
2. นางสาวปรียานุช  สุพรรณ
3. นางสาวปิยธิดา  ธนะนู
4. นางสาววินิภา  คันทา
5. นางสาวศิราณี  เหล่างาม
6. นางสาวหทัยชนก  เวชสุวรรณกิจ
7. นางสาวเกษศริน  ทองสุข
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางราตรี  ชาติดร
3. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
4. นางสาวเกียรติญาพร  แก้วปักษา
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  พงศ์พ้นภัย
2. เด็กหญิงฐปนีย์  พิบูลย์
3. เด็กหญิงณัชรินทร์  บริสุทธิ์
4. เด็กหญิงทิตติยา  เกษรัตน์
5. เด็กหญิงธนัญญา  เครือบุตร
6. เด็กหญิงรัตติกาล  โคตรวงค์
7. เด็กหญิงรุ่งอรุณรัตน์  เชื้อวงศ์
8. เด็กหญิงวรรณภา  ลาพันธ์
9. เด็กหญิงศิราณี  รังษี
10. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุนทรประยูร
11. เด็กหญิงสุชาดา  ชนะวงค์
12. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์เรือง
13. เด็กหญิงเบญจมาศ  ช่วงไธสง
14. นางสาวเบญญทิพย์  เบิกบาน
15. เด็กหญิงโสภิตชา  จำปาทิพย์
16. เด็กหญิงไอลดา  พิทักษ์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางราตรี  ชาติดร
3. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
4. นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตต์
5. นางสาวฤดี  แผ่นศิลา
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทิรามาศ  พรศิริ
2. นายธนภัทร  ช้างสาร
3. นางสาวธันวาพร  ดงไร
4. นางสาวนภัสรินทร์  เทศสวัสดิ์วงศ์
5. นางสาวนัชรีภรณ์  พวงพันธ์
6. นางสาวบุษบา  คำแสนราช
7. นายพัสกรณ์  วงษ์สาลุน
8. นางสาววินิจภา  คันทา
9. นางสาววีรดา  คูลธิ
10. นางสาวศิราณี  เหล่างาม
11. นางสาวศิริธร  สุทาศรี
12. นายสหรัฐ  มงคลมะไฟ
13. นางสาวอาทิอร  คำหอมกุล
14. นางสาวอารีย์ญา  เถาว์คำ
15. นางสาวเกษศริน  ทองสุข
16. นางสาวแพรวชนก  พิมพ์สาร
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางราตรี  ชาติดร
3. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
4. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
5. นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  ละเลิศ
2. นายภาณุ  กงแก้ว
3. นายรุ่งเพชร  สีวะโสภา
4. นายวรวุฒิ  ไพรบึง
5. นางสาวศรวงสุดา  โถทอง
 
1. นายคำดี  ภักพวง
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  บรรพตาธิ
2. เด็กหญิงปัญจรัศม์  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงไพลิน  สงวนรัมย์
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางอรนุช  นามเขียว
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชุษณะ  แก้วมูล
2. นางสาวนภาภรณ์  ปัตทาบาล
3. นางสาวปานชนก  พรมชา
 
1. นางอรนุช  นามเขียว
2. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  หอมทรง
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  อาจชัยธร
3. เด็กหญิงพิชญ์ฌานันท์  อ่อนพั้ว
 
1. นายคำดี  ภักพวง
2. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววลีรัตน์  คำศรี
2. นางสาวศิริโสภา  อุทชา
3. นางสาวสิริมา  ตัดพุดซา
 
1. นางสุรัชนา  โพธินาแค
2. นางสาวสุพรรษา   คำหล้า
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 5 1. นายจักรพล  สายแก้ว
2. นางสาวนภัสสร  คำใสย์ทอง
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางมณีกานต์  บุญเสริม
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  เชาว์ศรีกุล
2. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญโต
 
1. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณาธิป  พละศรี
2. นายเกียรติชนก  พิมพ์ไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.38 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โสวัน
2. เด็กหญิงณชาภัทร  ทาวงษ์
 
1. นางมณีกานต์  บุญเสริม
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณะ  บุสภาค
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บอกประโคน
 
1. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
2. นายบรรหยัด  สุริพล
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายธนวัฒน์  กรรณิกา
2. นางสาวเขมมิกา  พิพิธ
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปริญ  อุ่นวงศ์
2. นายโกวิท  ประกอบผล
 
1. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
2. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นาโควงค์
2. นายภิรมย์พร  สุริพล
3. เด็กหญิงลัคนา  บุญเพ็ง
 
1. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
2. นางสาวณภาย์  ทนงค์
 
98 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยการ  ราษี
2. นายณัฐพล  อินทมาศ
3. นายธีระศักดิ์  พลโยธา
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาธิป  สุวรรณ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กันทะสระ
3. เด็กชายเอนกพงษ์  ชิณวงค์
 
1. นายจรูญศักดิ์  สมสุข
2. นายสาเกียรติ  แก้วปักษา
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราวรรณ  รัตนพันธ์
2. นางสาววิลัยรัตน์  นิยมเหมาะ
3. นางสาวสุวิภา  แก้วมงคล
 
1. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์
2. นางสาวปุณยนุช  ประเสริฐสิทธิ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิชัย  โคสัย
2. เด็กชายศุภกร  ดวงตะวงค์
3. เด็กหญิงเยาวราช  จันทร์นาม
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
2. นางสาวนลิตา  คำโฮม
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญสุดา  อ่อนหวาน
2. นางสาวภัทรภรณ์  ตั้งมั่น
3. นางสาวภัทราวดี  รัตนวัน
 
1. นายสาเกียรติ  แก้วปักษา
2. นายจรูญศักดิ์  สมสุข
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงนิธิวดี  บุญจริง
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  พรหมแสงใส
4. เด็กหญิงพิยดา  สุวพัฒน์
5. เด็กหญิงสุดาภรณ์  ใจภักดี
6. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ตั้งมั่น
 
1. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์
2. นายประสิทธิ์  บุลา
3. นางสาวจาริยา  แก่นการ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  แก่แสง
2. นางสาวบุศยา  ติงชาติ
3. นางสาวประกายแก้ว  ปานประชาติ
4. นายภาสกร  คูณสุข
5. นางสาวศกุณตลา  ครองพันธ์
6. นางสาวเสาวลักษณ์  พันธ์พงศ์
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นายประสิทธิ์  บุลา
3. นางสาวจาริยา  แก่นการ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตะเคียนราม
2. เด็กชายชัชรินทร์  รักเกียรติ์
3. เด็กหญิงมาริสา  งามแสง
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
2. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนิตา  เครือทอง
2. นางสาวรัตนาวดี  นวลแย้ม
3. นางสาวเมธากุล  คำสุข
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
2. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนัฏสพล  มะลัย
2. เด็กชายศรรตยา  พิมพรหมมา
3. เด็กหญิงอักษร  เภาดี
 
1. นายณัชช์ฐกัณฐ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวณญาตา  อัมพรรณ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิธร  จันณรงค์
2. นางสาวสุนันทา  กาลพัฒน์
3. นายสุรักษ์  เมาหวล
 
1. นายณัชช์ฐกัณฐ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวณญาตา  อัมพรรณ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สายศรี
2. เด็กหญิงพิชญา  ถุงทรัพย์
3. เด็กชายมนัสวี  เอ้โทบุตร
 
1. นางจริยา  วงศ์ภักดี
2. นางสาวจาริยา  แก่นการ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐติยา  มหาพรม
2. นางสาวสุธิมา  ศรีวงษ์
3. นางสาวเจนจิรา  สมสาย
 
1. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์
2. นายพีระพล  อุทุนพันธ์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  อินทะพันธ์
2. เด็กหญิงอริสา  สิงคะ
3. เด็กหญิงอารียา  ทองสุข
 
1. นางรัชกร  สุภีแดน
2. นางนภาพร  คานะมี
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวนฤมล  โคศรี
2. นางสาววิลาวัลย์  เมตมาตร์
3. นางสาวศศินิภา  ใสดี
 
1. นางรัชกร  สุภีแดน
2. นางนภาพร  คานะมี
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ชินทอง
2. เด็กหญิงสรัญญา  สาพลไพร
3. เด็กชายเตชิต  สุภกุล
 
1. นางรัชกร  สุภีแดน
2. นางนภาพร  คานะมี
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวีณา  บุญยิ่ง
2. นางสาวปัชชุดา  มุทาวัน
3. นายอิทธิพล  เกษมศรี
 
1. นางรัชกร  สุภีแดน
2. นางนภาพร  คานะมี
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลาพันธ์
2. เด็กหญิงผ่องพิลา  ศิลาคำ
3. เด็กหญิงอนันธิตา  โพธิ์อุดม
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพย์เกษร  แทนกุดเรือ
2. นางสาวธิดา  อินทร์ชื่น
3. นางสาวธุสาวดี  จันทสี
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
117 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัชพล  วงค์งามเถาว์
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
118 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติชัย  เพียลา
 
1. นายกิตติ  กาสา
 
119 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิริชัย  ฑีฆะ
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา