สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาธิป  บุญศรัทธา
 
1. นางทิพวรรณ  แก้วสง่า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวารุณี  ดวงไชย
 
1. นางทิพวรรณ  แก้วสง่า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63.3 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  บุญศรัทธา
2. เด็กหญิงวิภาพร  คณานิตย์
3. เด็กหญิงเกศสินี  คีรีคามสุข
 
1. นางทิพวรรณ  แก้วสง่า
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายภานุพงษ์  โสดามุข
 
1. นางเฉลิมศรี  วรรณทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายธนูศิลป์  ลาภบุญ
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรประสิทธิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงนิตยา  ศรีสำโรง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ดวงเนตร
3. เด็กหญิงรังสินี   พิมพ์เพ็ชร
 
1. นางสาวอัญชิสา  สุจริต
2. นางสาวจิตราวดี  ธนวาที
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 24 1. เด็กชายวิบูลย์  ใสสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอริสรา  จันทะวงษ์
 
1. นางจิตนภา  บุญศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีสัตพน  คำแดง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 19 1. นางสาววัชราภรณ์  สังข์ภักดี
2. นายวิจักษ์  ชำนาญ
 
1. นางสุวิมล   ศรีวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีสัตพน  คำแดง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสง่า
2. เด็กชายอภิรัตน์  บริบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสัตพน  คำแดง
2. นางสาวอัญชิสา  สุจริต
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 10 1. เด็กชายเสกสิทธิ์  อาริภู
 
1. นายกิตกร  พิมพ์บัวมี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กลิ่นหอม
 
1. นายกิตกร  พิมพ์บัวมี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงขฎาภรณ์  บุญเรือง
 
1. นายกิตกร  พิมพ์บัวมี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายรัตนชัย  วิงวัน
 
1. นางสาวพิลาภรณ์  อนันเทพา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิภา  คำมล
 
1. นางสาวพิลาภรณ์  อนันเทพา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัชราพร  พิมพ์เพ็ชร
 
1. นายกิตกร  พิมพ์บัวมี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.22 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฝ้ายเทศ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีสวรรค์
 
1. นางสาวจันทิมา  ธนวาที
2. นางเฉลิมศรี  วรรณทอง