สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาธิป  บุญศรัทธา
 
1. นางทิพวรรณ  แก้วสง่า
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 19 1. นางสาววัชราภรณ์  สังข์ภักดี
2. นายวิจักษ์  ชำนาญ
 
1. นางสุวิมล   ศรีวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีสัตพน  คำแดง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กลิ่นหอม
 
1. นายกิตกร  พิมพ์บัวมี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงขฎาภรณ์  บุญเรือง
 
1. นายกิตกร  พิมพ์บัวมี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิภา  คำมล
 
1. นางสาวพิลาภรณ์  อนันเทพา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัชราพร  พิมพ์เพ็ชร
 
1. นายกิตกร  พิมพ์บัวมี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.22 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฝ้ายเทศ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีสวรรค์
 
1. นางสาวจันทิมา  ธนวาที
2. นางเฉลิมศรี  วรรณทอง