สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 6 1. นางสาวรัตติกาล  บุญตา
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนัญญา  ศรีมาศ
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 9 1. นางสาวศิริขวัญ  อุตมะ
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นางสาวบุสญาลักษณ์  บุญตา
2. นางสาวพัชริดา  สมพันธ์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองบุตร
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.7 ทอง 5 1. นายนิธิกร  ชะนะภัย
2. นางสาวมนัสวรรณ  สิทธิศร
3. นางสาวสะใบแพร  สมบูรณ์
 
1. นางสาวมาลัย  สว่างภพ
2. นางสาวรวิวรรณ  ดวงใจ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงแข  พิมพร
2. นายธีรยุทธ  จันทิมาลย์
3. นางสาวนาตยา  อุตมะ
4. นางสาวมะลิวัลย์  วงษ์ขันธ์
5. นางสาวสายสุนีย์  จันทิมาลย์
 
1. นางวงศ์ดี   คุณมาศ
2. นายโอภาส  กุลัพบุรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตติกาล  อุตมะ
 
1. นางวงศ์ดี  คุณมาศ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 1. นายสิทธิพงษ์  นันทะสิงห์
2. นางสาวอิงธุอร  วรพิมพ์รัตน์
 
1. นางวงศ์ดี   คุณมาศ
2. นางรุ่งทิวา  สว่างภพ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายธัญวิชญ์  พิมศร
2. นายธีรพล  สิทธิศร
 
1. นางวิลาวัลย์  สอนซ้าย
2. นางสาวพิจิตตรา  มีวงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ  เนรคา
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรายุ  สิทธิศร
2. นายนพรัตน์  บุญตา
3. นายอรรณพ  บุญตา
 
1. นายโอภาส  กุลัพบุรี
2. นายมานะ  ชาติเสนา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.8 ทอง 5 1. นางสาวบารณี  สุมนทา
2. นางสาวรุ่งณภา  สนธิแก่น
3. นางสาวสุภารัตน์  ศรีสิงห์
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง
2. นางสาวมิสยาภรณ์  เทาศิริ
3. นางสาวเกร็ดมณี  อุตมะ
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา