สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 6 1. นางสาวรัตติกาล  บุญตา
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนัญญา  ศรีมาศ
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.7 ทอง 5 1. นายนิธิกร  ชะนะภัย
2. นางสาวมนัสวรรณ  สิทธิศร
3. นางสาวสะใบแพร  สมบูรณ์
 
1. นางสาวมาลัย  สว่างภพ
2. นางสาวรวิวรรณ  ดวงใจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงแข  พิมพร
2. นายธีรยุทธ  จันทิมาลย์
3. นางสาวนาตยา  อุตมะ
4. นางสาวมะลิวัลย์  วงษ์ขันธ์
5. นางสาวสายสุนีย์  จันทิมาลย์
 
1. นางวงศ์ดี   คุณมาศ
2. นายโอภาส  กุลัพบุรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตติกาล  อุตมะ
 
1. นางวงศ์ดี  คุณมาศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 1. นายสิทธิพงษ์  นันทะสิงห์
2. นางสาวอิงธุอร  วรพิมพ์รัตน์
 
1. นางวงศ์ดี   คุณมาศ
2. นางรุ่งทิวา  สว่างภพ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ  เนรคา
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.8 ทอง 5 1. นางสาวบารณี  สุมนทา
2. นางสาวรุ่งณภา  สนธิแก่น
3. นางสาวสุภารัตน์  ศรีสิงห์
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง
2. นางสาวมิสยาภรณ์  เทาศิริ
3. นางสาวเกร็ดมณี  อุตมะ
 
1. นางสุชาดา  ปราบเสียง
2. นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา