สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดนอาว สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงเครือฟ้า  อัตพงษ์
 
1. นางดารณี  กองสิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภัชรินทร์  แสงเพ็ง
 
1. นางดารณี  กองสิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  แย้มทรัพย์
 
1. นางสุกานดา  ใจแข็ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวแพรไหม  วาริสาร
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เชือกรัมย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซื้้อศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  หวลคนึง
3. เด็กหญิงเกรียงศักดิ์  แก้วยงค์
 
1. นางภานิชา  อัมภรัตน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยพร  คำดี
2. เด็กหญิงศรีสุดา  โสราชบล
3. เด็กหญิงโสรญา  วันใส
 
1. นางภานิชา  อัมภรัตน์
2. นางมานิดา  ชิดดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันวิภา  แก้วไพรวัลย์
2. เด็กหญิงนพเก้า  ศรีสะเกษ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กาญจนะชาติ
 
1. นางภานิชา  อัมภรัตน์
2. นายอรรถพล  สืบบุญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  หวลคนึง
2. เด็กหญิงพิมชนก  ไกรยา
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ  เกยมาศ
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พิลุน
5. เด็กหญิงอ้อย  เมาหวล
 
1. นางนลินี  ศรีนุเคราะห์
2. นายพนมพร  นันทสิงห์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.14 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดาวไสน์
2. เด็กชายทองพูน  ไกรจักร์
 
1. นางนลินี  ศรีนุเคราะห์
2. นางสาวนิชาดา  เหมือนพร้อม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปัญญา  ภูประวิง
2. นางสาวอรอุมา  ใจชื่น
 
1. นางนลินี  ศรีนุเคราะห์
2. นางสาวเสาวนีย์  เจริญรักษ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนพร  แก้ววงษา
2. นายประหยัด  มีเลิศ
 
1. นางชรัญญา  บานฤทัย
2. นายกิตติพงษ์  บานฤทัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาธิติญา  ศิลาคำ
 
1. นางสาวพุทธิดา  อินหงษา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุรินทร์
 
1. นางสาวพุทธิดา  อินหงษา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  หวลคนึง
 
1. นางสาวพุทธิดา  อินหงษา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟางแก้ว  บุญเสริม
 
1. นางสาวพุทธิดา  อินหงษา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 5 1. นายกฤษณพงษ์  พวงเกษ
2. นางสาวจรรยา  วันแพง
3. นายจีรพัฒน์  แก้วจินดา
4. นายดนัย  วันแพง
5. นายทรงวุฒิ  ปรือปรัง
6. นายสันติภาพ  บุตรดีแพง
 
1. นายชัยวัฒน์  จันพริ้ง
2. นายจักราวุธ  ศรีสุข
3. นางสาวพิมพ์พิศา  ยอดสิงห์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยเดช
 
1. นายชัยวัฒน์  จันพริ้ง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวกฤตยา  วันแพง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เฟื่องบุญ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  เนระจุล
 
1. นางสาวปัศญาณีย์  บัวไข
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายสุโข  หวนคะนึง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เฟื่องบุญ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. นางสาวสุนิสา  ศิริชนะ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เฟื่องบุญ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวศศินา  มาวิเลิศ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เฟื่องบุญ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์  แสดรัมย์
 
1. นางสาวปัศญาณีย์  บัวไข
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชูเชื้อ
2. เด็กชายธนภัทร  ป้องชนะ
3. เด็กหญิงปนิดา  บุญเพิ่ม
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พรมมา
5. เด็กชายสิทธิพงธ์  ก่ำเกลี้ยง
 
1. นางสาวพุทธิดา  อินหงษา
2. นางสาวสุปราณี  หาญจิต
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  จิตโสม
2. เด็กหญิงติญา  วันเจริญ
3. เด็กหญิงศศิธร  องอาจ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เจริญรักษ์
2. นางสาวนิชาดา  เหมือนพร้อม
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.9 ทอง 6 1. นางสาวชฎาพร  วันเฉลิม
2. นางสาวมณี  อินชื่น
3. นางสาววันนิดา  ศรีพันธ์
 
1. นางสุพรรณิการ์  นันทสิงห์
2. นางสาวเสาวนีย์  เจริญรักษ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายพนาดร  สะเงินสิงห์
2. เด็กชายสรศักดิ์  พลับพลึง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เฟื่องบุญ
2. นางสาวธนอมร  จรรยากรณ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิทักษ์ชัย  หวลคนึง
2. เด็กชายพูลชิต  แสงกล้า
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เฟื่องบุญ
2. นางสาวพิมพ์พิศา  ยอดสิงห์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวพันธิตรา   สายสุนา
2. นายศุภกิตติ์  ตั้งมั่น
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เฟื่องบุญ
2. นางสาวธนอมร  จรรยากรณ์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์จิรา  กาญจนะชาติ
2. นายชัชวาล  รัตพันธ์
3. นางสาวนาตยา  ศรีสุข
4. นายภูธิเบต  กายะชาติ
5. นางสาวยอแสง  วงค์ใหญ่
6. นางสาวเฟื่องฟ้า  กึ่งวงษ์
 
1. นางสุกานดา  ใจแข็ง
2. นางสาวดารุณี  ดวงดี
3. นางสาวพิมพ์พิศา  ยอดสิงห์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวปนิตตา  ขมหวาน
2. นางสาวสุรีรัตน์  อัตพงษ์
3. นางสาวเรวดี  รสชาติ
 
1. นายพิชิต  สัตพันธ์
2. นายพนมพร  นันทสิงห์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยอดสิงห์
2. เด็กชายธรรมนูญ  ใชศักดิ์
3. เด็กหญิงเกษฤดี  ภู่แย้ม
 
1. สิบเอกนิพิฐพนธ์   หอมศรี
2. นางพันทิพา  ศรีสุข
 
33 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิลา  เกยมาศ
2. เด็กหญิงศิรินธร  ไชยพิมพ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่หลง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เจริญรักษ์
2. นายพนมพร  นันทสิงห์