สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดนอาว สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภัชรินทร์  แสงเพ็ง
 
1. นางดารณี  กองสิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวแพรไหม  วาริสาร
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เชือกรัมย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายพนาดร  สะเงินสิงห์
2. เด็กชายสรศักดิ์  พลับพลึง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เฟื่องบุญ
2. นางสาวธนอมร  จรรยากรณ์