สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดนอาว สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงเครือฟ้า  อัตพงษ์
 
1. นางดารณี  กองสิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  แย้มทรัพย์
 
1. นางสุกานดา  ใจแข็ง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนพร  แก้ววงษา
2. นายประหยัด  มีเลิศ
 
1. นางชรัญญา  บานฤทัย
2. นายกิตติพงษ์  บานฤทัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาธิติญา  ศิลาคำ
 
1. นางสาวพุทธิดา  อินหงษา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุรินทร์
 
1. นางสาวพุทธิดา  อินหงษา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวกฤตยา  วันแพง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เฟื่องบุญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายสุโข  หวนคะนึง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เฟื่องบุญ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  จิตโสม
2. เด็กหญิงติญา  วันเจริญ
3. เด็กหญิงศศิธร  องอาจ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เจริญรักษ์
2. นางสาวนิชาดา  เหมือนพร้อม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวพันธิตรา   สายสุนา
2. นายศุภกิตติ์  ตั้งมั่น
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เฟื่องบุญ
2. นางสาวธนอมร  จรรยากรณ์