สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรองแก้ว  คะนอง
2. นางสาวพรสุดา  ใจศรี
3. นางสาวพิชญาพร  บัวงาม
4. นางสาวภัสราพร  สาริโล
5. นางสาวศิริรัตน์  สุระ
6. นางสาวศิริอนงค์  ใสดาว
7. นางสาวศุภัตรา  แสนแสง
8. นางสาวอัศวลักษณ์  จันทร์สนิท
9. นางสาวเสาวคนธ์  สุทธิศิริ
10. นางสาวเสาวลักษณ์  สุทธิศิริ
 
1. นายกีรติกร  กระจ่างจิตร
2. นายวิชญ์ภาส  ดอกแก้ว
3. นางสาวโสภิดา  หงษ์ลอยลม