สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ใจศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประโลม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวนัฏฐา  ย่อทอง
 
1. นายเนตร  ครบสุวัน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจันทรา  อุดร
 
1. นายเนตร  ครบสุวัน
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิตฤทัย  เจริญจิตร
2. เด็กหญิงวนิดา  แสงเพ็ง
 
1. นายธนกฤษ  ทองสุข
2. นายศักดิ์ธานี  วามะกัน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาววนาลี  เสียงเพราะ
2. นางสาวอลิษา  นันตะ
 
1. นายศักดิ์ธานี  วามะกัน
2. นายธนกฤษ  ทองสุข
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีระ  มีแก้ว
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ประสารทอง