สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวพิกุลแก้ว  ปราศรัย
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายเจษฎา  ประจวบสุข
 
1. นายวินิจฉัย  ดุจนาคี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลกฤษศ์  เชื้อบัณฑิต
2. เด็กหญิงนันธิกา  ทองสนิท
3. เด็กหญิงอุษา  ตะเคียนจันทร์
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  วรรณวงศ์
2. นางสาวกัญญุมา  มุทุวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปริญดา  วนวงษ์
2. เด็กหญิงศุทรามาศ  รูปคุ้ม
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ต่วนกระโทก
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  วรรณวงศ์
2. นางสาวกัญญุมา  มุทุวงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็งเภา
2. เด็กชายธีรสุทธิ์  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บัวดี
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  อินธนู
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  มะตูม
 
1. นายวิชญ์ภาส  ดอกแก้ว
2. นางสาวโสภิดา  หงษ์ลอยลม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตธิดา  บัวงาม
2. นายพีรพัฒน์  ปัจจัย
3. นายภูวนาท  คำยก
4. นางสาวอรอนงค์  วิละ
5. นางสาวอรุณี  ทองจันทร์
 
1. นายกีรติกร  กระจ่างจิตร
2. นายวิชญ์ภาส  ดอกแก้ว
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76.98 เงิน 4 1. เด็กชายธัญญะ  นาคศรี
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ใจศรี
3. เด็กชายวิทยา  มะตูม
 
1. นายสมพร  พงษ์เพชร
2. นายไสย  ปราศัย